Przejdź do treści

Oświadczenie pracodawcy delegującego

Pracodawca delegujący, który wysyła swoich pracowników na terytorium Republiki Słowackiej w celu wykonywania prac związanych ze świadczeniem usług, zgodnie z § 4 ust. 1 ustawy nr 351/2015 Z.z. zobowiązany jest przekazać następujące dane do Państwowej Inspekcji Pracy:

• nazwę firmy i siedzibę w przypadku osoby prawnej oraz nazwę firmy lub imię i nazwisko, jeżeli są inne niż nazwa firmy, i miejsce stałego pobytu w przypadku osoby fizycznej,
• numer identyfikacyjny, jeśli został nadany, oraz rejestr, w którym jest zarejestrowany,
• przewidywaną liczbę oddelegowanych pracowników (określić w wykazie),
• imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce stałego pobytu oraz obywatelstwo pracownika,
• dzień rozpoczęcia i zakończenia delegowania,
• miejsce wykonywania pracy oraz rodzaj pracy wykonywanej przez oddelegowanego pracownika w okresie delegowania,
• nazwę usługi lub usług, które pracodawca delegujący będzie świadczyć za pośrednictwem oddelegowanego pracownika w Republice Słowackiej,
• imię, nazwisko i adres (na Słowacji) osoby odpowiedzialnej za przyjmowanie dokumentów w okresie delegowania na terytorium Republiki Słowackiej (osoba kontaktowa).

Pracodawca delegujący zrealizuje ten obowiązek w następujący sposób:

• elektronicznie – pracodawca delegujący wypełni dane do kontaktu pocztą elektroniczną, zarejestruje się i utworzy konto, po rejestracji przekaże oświadczenie o delegowaniu pracowników, a następnie będzie zarządzać przekazanymi danymi (podawać zmiany dotyczące aktualnie oddelegowanych pracowników)

PORTAL REJESTRACYJNY (zalecane)

• w formie papierowej – formularz należy wypełnić, wydrukować i przesłać na adres Państwowej Inspekcji Pracy: Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice lub pocztą elektroniczną na adres: nip@ip.gov.sk.

FORMULARZ REJESTRACYJNY (wariant alternatywny)

UWAGA:

Pracodawca zobowiązany jest do zachowania umowy lub innego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy z oddelegowanym pracownikiem, ewidencję czasu pracy oddelegowanego pracownika, dokumenty dotyczące wynagrodzenia wypłacanego pracownikowi za pracę wykonywaną w okresie delegowania w miejscu wykonywania pracy.