Przejdź do treści

Ubezpieczenie społeczne

Jeżeli pracownik jest oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim UE w jego imieniu na okres maksymalnie 24 miesięcy, pracodawca może zwrócić się o wydanie formularza PD A1. Formularz A1 potwierdza, które przepisy dotyczące ubezpieczenia społecznego mają zastosowanie w przypadku posiadacza formularza. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej podczas wykonywania pracy dana osoba podlega zawsze przepisom tylko jednego państwa UE. Formularz PD A1 wydaje państwo, którego prawo ma zastosowanie do oddelegowanego pracownika, i potwierdza, że pracownicy nie podlegają przepisom prawa żadnego innego kraju, w którym tymczasowo wykonują pracę, tj. nie mają obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (w tym ubezpieczenie zdrowotne) w innym kraju. Formularz A1 pozostaje w mocy do momentu upływu daty ważności wskazanej na formularzu lub do czasu jego unieważnienia przez instytucję wydającą.

Warunki, na jakich wydawany jest formularz PD A1, są wyjaśnione w Praktycznym przewodniku dotyczącym obowiązujących przepisów dostępnym pod adresem http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868.

W przypadku spełnienia wszystkich warunków oddelegowania właściwa instytucja wydaje formularz PD A1, który potwierdza, że pracownik nadal podlega przepisom prawnym państwa, z którego został oddelegowany.