Przejdź do treści

Organ łącznikowy dla delegowanych pracowników

Dyrektywa 96/71 WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług wymaga, aby poszczególne państwa członkowskie współpracowały ze sobą i dzieliły się niezbędnymi informacjami. W tym celu we wszystkich państwach członkowskich UE utworzono krajowe centra łącznikowe oraz organy odpowiedzialne za monitorowanie warunków zatrudnienia w okresie delegowania. Te centra łącznikowe zostały zorganizowane jako punkty kontaktowe dla odpowiednich organów krajowych poszczególnych państw członkowskich UE oraz dla pracodawców i samych delegowanych pracowników.

Główne zadania organów łącznikowych to:

  • przekazywanie ogólnych informacji na temat warunków pracy i warunków zatrudnienia podczas delegowania,
  • kontrola przestrzegania warunków pracy i warunków zatrudnienia,
  • dostarczanie właściwemu organowi innego państwa członkowskiego UE informacji do celów określenia delegowania i kontroli przestrzegania przepisów dotyczących delegowania oraz innych informacji związanych z delegowaniem,
  • analizowanie faktów związanych z delegowaniem.

Organ łącznikowy Republiki Słowackiej:

Państwowa Inspekcja Pracy

Adres: Masarykova 10, 040 01 Koszyce, Republika Słowacka
Lucia Sabová Danková, Departament Inspekcji Pracy, Dział Stosunków Pracy
E-mail: podatelna@ip.gov.sk, lucia.sabovadankova@ip.gov.sk,
Telefon: +421 55 7979926