Przejdź do treści

Wybierz swój inspektorat

Wybierz swój inspektorat Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Nieprzerwany odpoczynek dobowy

Nieprzerwany odpoczynek dobowy Pracodawca jest zobowiązany do organizacji czasu pracy w taki sposób, by pomiędzy końcem jednej i początkiem drugiej zmiany minimalny okres odpoczynku pracownika wynosił 12 kolejnych godzin w ciągu 24 godzin, a w przypadku pracownika nieletniego – co ...czytaj

Normalny czas pracy

Normalny czas pracy: Ogólnie przyjmuje się, że czas pracy pracownika wynosi do 40 godzin tygodniowo. Średni czas pracy pracownika, w tym nadgodzin, nie może przekroczyć 48 godzin. Istnieją pewne wyjątki od powyższych reguł uwarunkowane organizacją czasu pracy, charakterem pracy, wiekiem ...czytaj

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych Praca w godzinach nadliczbowych (nadgodziny) to praca wykonywana przez pracownika na zlecenie pracodawcy lub za jego zgodą przekraczająca ustalony tygodniowy czas pracy wynikający z wcześniej ustalonego harmonogramu czasu pracy i wykonywana poza harmonogramem zmian roboczych. W ...czytaj

Ewidencja czasu pracy

Ewidencja czasu pracy Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy, nadgodzin, pracy w nocy, aktywnej i nieaktywnej gotowości operacyjnej pracownika w taki sposób, by oznaczyć początek i koniec okresu, w którym pracownik wykonywał pracę lub zlecono mu bądź uzgodniono ...czytaj

Ubezpieczenie społeczne

Ubezpieczenie społeczne Jeżeli pracownik jest oddelegowany przez swojego pracodawcę do pracy tymczasowej w innym państwie członkowskim UE w jego imieniu na okres maksymalnie 24 miesięcy, pracodawca może zwrócić się o wydanie formularza PD A1. Formularz A1 potwierdza, które przepisy dotyczące ...czytaj

Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę Pracodawca, który ma swoją siedzibę na terytorium Republiki Słowackiej, może zgodnie z § 21 ustawy nr 5/2004 Z.z. zatrudnić cudzoziemca – obywatela państwa trzeciego, jeżeli: - jest on posiadaczem niebieskiej karty UE, - otrzymał zezwolenie na pobyt ...czytaj

Obowiązki pracodawcy delegującego

Obowiązki pracodawcy delegującego Pracodawca delegujący zobowiązany jest do: a) przechowywania umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy z oddelegowanym pracownikiem, b) prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy oddelegowanego pracownika zgodnie z § 99 Kodeksu pracy, c) przechowywania dokumentów ...czytaj

Oświadczenie pracodawcy delegującego

Oświadczenie pracodawcy delegującego Pracodawca delegujący, który wysyła swoich pracowników na terytorium Republiki Słowackiej w celu wykonywania prac związanych ze świadczeniem usług, zgodnie z § 4 ust. 1 ustawy nr 351/2015 Z.z. zobowiązany jest przekazać następujące dane do Państwowej Inspekcji Pracy: ...czytaj

Osoba kontaktowa

Osoba kontaktowa Osoba kontaktowa to osoba upoważniona do przyjmowania dokumentów z inspekcji pracy jako wyznaczony przedstawiciel pracodawcy delegującego. Osoba kontaktowa musi znajdować się na terytorium Republiki Słowackiej przez cały okres delegowania. Osobą kontaktową mogą być sami delegowani pracownicy.

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zakaz dyskryminacji

Równe traktowanie mężczyzn i kobiet oraz zakaz dyskryminacji Kobiety i mężczyźni mają prawo do równego traktowania w odniesieniu do dostępu do zatrudnienia, wynagrodzenia i awansu, szkolenia zawodowego i warunków pracy. Kobietom zapewnia się warunki pracy pozwalające im uczestniczyć w pracy ...czytaj