Przejdź do treści

Przydatne łącza

Ministerstwo Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny Republiki Słowackiej jest odpowiedzialne za wsparcie zatrudnienia, ubezpieczenia społeczne i funkcjonowanie systemu emerytalnego. Jest ważnym organem administracji publicznej w zakresie społeczno-prawnej ochrony dzieci i koordynacji polityki rodzinnej.

https://www.employment.gov.sk/sk/

Główny Urząd Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny (ÚPSVR) to organ administracji publicznej odpowiedzialny za administrację państwową w zakresie spraw socjalnych i służb zatrudnienia. Instytucja została utworzona w styczniu 2004 r. na mocy ustawy nr 453/2003 o organach administracji państwowej w zakresie spraw socjalnych i służb zatrudnienia w obowiązującym brzmieniu. Główny Urząd kontroluje i koordynuje działalność, a także metodycznie kieruje i zarządza nią za pośrednictwem 46 Urzędów ds. Pracy, Spraw Socjalnych i Rodziny.

https://www.upsvar.sk/

Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment Services) to sieć współpracujących podmiotów, których celem jest ułatwienie swobodnego przepływu pracowników w Europejskim Obszarze Gospodarczym (kraje UE, Norwegia, Islandia, Liechtenstein) i Szwajcarii. Sieć EURES obejmuje również regionalne i krajowe instytucje, które zajmują się problematyką zatrudnienia, takie jak związki zawodowe, pracodawców i ich organizacje itp. Doradcy sieci EURES oferują pomoc i doradztwo ukierunkowane na prawa i obowiązki pracowników, którzy mieszkają w jednym kraju, a pracują w innym. EURES posiada bazę danych wakatów w ramach całej UE.

http://www.eures.sk/

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej to centralny organ administracji państwowej o szerokim zakresie kompetencji obejmującym wjazd na terytorium Republiki Słowackiej i pobyt cudzoziemców, pytania osób ubiegających się o azyl i przesiedleńców oraz obywatelstwo.

https://www.minv.sk/

Zakład Ubezpieczeń Społecznych to instytucja publiczna, której zadaniem jest realizacja ubezpieczenia zdrowotnego, ubezpieczenia emerytalnego i na wypadek inwalidztwa, ubezpieczenia wypadkowego, ubezpieczenia gwarancyjnego i ubezpieczenia od utraty pracy. Od 1 stycznia 2005 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych prowadzi też działalność w zakresie oszczędności emerytalnych – w szczególności pobiera składki, przekazuje je funduszom emerytalnym i rejestruje umowy dotyczące oszczędności emerytalnych.

https://www.socpoist.sk/

Urząd Zdrowia Publicznego Republiki Słowackiej to organizacja budżetowa państwa posiadająca jurysdykcję na terytorium Republiki Słowackiej. Urząd Zdrowia Publicznego