Preskočiť na obsah

Platenie správnych poplatkov

Zoznam služieb vybraných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

  Číslo položky Suma Elektronická suma
1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania)

Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   výpisu   alebo   písomnej      informácie   z   úradných   kníh,   úradných   záznamov,      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu

2,00 € 1,00
2 Položka 2093

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

16,50 8,25
3 Položka 2094

Vydanie   preukazu   a   osvedčenia   na   vykonávanie   činnosti   podľa  osobitného   predpisu

5,00 € 2,50
4 Položka 2095

Vydanie   duplikátu preukazu   a   osvedčenia   na   vykonávanie   činnosti   podľa  osobitného   predpisu

5,00 € 2,50
5 Položka 2096

Vydanie   povolenia   na   výkon   ľahkých   prác   fyzickou osobou   podľa   osobitného   predpisu

20,00 € 10,00
6 Položka 3277

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba

16,50 8,25
7 Položka 3278

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

165,50 95,50

Úhrada správneho poplatku:

Inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis na úhradu správneho poplatku. Správny poplatok môže poplatník uhradiť na základe platobného predpisu:

 • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladne MSP v prípade osobného podania žiadosti
 • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty v príslušnej hodnote
 • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na zaslanom platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,
 • zaplatením poštového poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ktorý je súčasťou zaslaného platobného predpisu (s cenou za poštový poukaz).
 • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok „Virtuálny kiosk“ na stránke https://m.ekolky.gov.sk,  bezhotovostným zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho poplatku ( “e-Kolok”) na vybranú službu, alebo uhradením platobného predpisu, ktorý mu bol zaslaný.

Ďalšie podrobnejšie informácie o platení správnych poplatkov nájdete na webe Slovenskej pošty, a. s., https://www.posta.sk/sluzby/platobny-system-e-kolok v časti Služby štátu/Platobný systém eKolok, kde sa   nachádzajú všetky základné informácie o platobnom systéme eKolok určené pre občanov, a sú tam publikované nasledovné informácie:

 • Spôsob úhrady správnych/súdnych poplatkov
 • Veľkoodber eKolkov
 • Vrátenie správnych / súdnych poplatkov a vyplatenie výdavku
 • Obchodné podmienky eKolku pre poplatníkov
 • Príručka mobilnej aplikácie eKolok
 • Príručka webovej aplikácie eKolok
 • Zoznam pôšt, na ktorých sa predávajú eKolky.
 • Číselník služieb so správnymi a súdnymi poplatkami