Preskočiť na obsah

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Trenčín vydáva na požiadanie na účely štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní odo dňa požiadania.

Na žiadosti o vydanie potvrdenia žiadateľ uvedie obchodné meno, resp. priezvisko a meno fyzickej osoby, IČO, adresu, kontaktné údaje (e-mail alebo telefón) a účel, na ktorý sa potvrdenie vydáva. Žiadosť možno zaslať poštovým podnikom na adresu: Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín, e-mailom na adresu ip.trencin@tn.ip.gov.sk, zaslaním žiadosti do elektronickej schránky úradu cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo osobným doručením do podateľne Inšpektorátu práce Trenčín.

Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov I. časť položka 2 písm. a) spoplatňuje od 01. januára 2018 sumou 2,00 € za vystavenie jedného potvrdenia.

Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a ostatné subjekty uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch, a potvrdenia pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z.

Úhrada správneho poplatku:

Inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis na úhradu správneho poplatku. Správny poplatok môže poplatník uhradiť na základe platobného predpisu:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladne MSP v prípade osobného podania žiadosti, resp. osobného prevzatia potvrdenia na Inšpektoráte práce Trenčín
  • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty v hodnote 2,00 €
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na zaslanom platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,
  • zaplatením poštového poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ktorý je súčasťou zaslaného platobného predpisu (s cenou za poštový poukaz).
  • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok „Virtuálny kiosk“ na stránke https://m.ekolky.gov.sk, bezhotovostným zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho poplatku ( “e-Kolok”) na vybranú službu, alebo uhradením platobného predpisu, ktorý mu bol zaslaný.

Vydané potvrdenia inšpektorát práce zasiela poštou na adresu doručenia uvedenú v žiadosti, alebo si žiadateľ môže potvrdenie prevziať osobne v dohodnutom termíne.

Prílohy