Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Trenčín vydáva na požiadanie na účely štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebolo zistené porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní odo dňa požiadania.

Na žiadosti o vydanie potvrdenia žiadateľ uvedie obchodné meno, resp. priezvisko a meno fyzickej osoby, IČO, adresu, kontaktné údaje (e-mail alebo telefón) a účel, na ktorý sa potvrdenie vydáva. Žiadosť možno zaslať poštovým podnikom na adresu: Inšpektorát práce Trenčín, Hodžova 36, 911 01 Trenčín, e-mailom na adresu ip.trencin@tn.ip.gov.sk, zaslaním žiadosti do elektronickej schránky úradu cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo osobným doručením do podateľne Inšpektorátu práce Trenčín.

Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov I. časť položka 2 písm. a) spoplatňuje od 01. januára 2018 sumou 2,00 € za vystavenie jedného potvrdenia.

Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a ostatné subjekty uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch, a potvrdenia pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č. 523/2004 Z.z.

Úhrada správneho poplatku:

Inšpektorát práce vystaví poplatníkovi platobný predpis na úhradu správneho poplatku. Správny poplatok môže poplatník uhradiť na základe platobného predpisu:

  • v hotovosti alebo platobnou kartou do pokladne MSP v prípade osobného podania žiadosti, resp. osobného prevzatia potvrdenia na Inšpektoráte práce Trenčín
  • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty v hodnote 2,00 €
  • bankovým prevodom na účet, ktorý je uvedený na zaslanom platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,
  • zaplatením poštového poukazu na pobočke Slovenskej pošty, ktorý je súčasťou zaslaného platobného predpisu (s cenou za poštový poukaz).
  • prostredníctvom webovej aplikácie eKolok „Virtuálny kiosk“ na stránke https://m.ekolky.gov.sk, bezhotovostným zakúpením Potvrdenia o úhrade správneho poplatku ( “e-Kolok”) na vybranú službu, alebo uhradením platobného predpisu, ktorý mu bol zaslaný.

Bez vystavenia platobného predpisu je možné zaplatiť správny poplatok bezhotovostným prevodom na zberný podúčet Slovenskej pošty č. SK95 6500 0014 9200 2054 5796, ktorý je zriadený pre Inšpektorát práce Trenčín. Pri úhrade správneho poplatku na zberný podúčet sa používa ako variabilný symbol IČO žiadateľa, v správe pre prijímateľa je potrebné uviesť názov a adresu žiadateľa.

Vydané potvrdenia inšpektorát práce zasiela poštou na adresu doručenia uvedenú v žiadosti, alebo si žiadateľ môže potvrdenie prevziať osobne v dohodnutom termíne.