Preskočiť na obsah

Poskytovanie informácií - B. Bystrica

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Banská Bystrica (ďalej len "IPBB“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií ...čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - B. Bystrica

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - B. Bystrica

Kontaktné údaje pre oznamovanie pracovných úrazov: telefónne čísla +421 48 4141741, +421 48 4141742 v pracovných dňoch v čase 7:00 - 15:00 hod., mimo pracovnej doby záznamník e-mailová adresa ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk Pri nahlasovaní pracovného úrazu v prípade nedostupnosti telefonického spojenia cez ...čítať ďalej

Úradné hodiny - B. Bystrica

Úradné hodiny a poradenstvo Všeobecné PPV BOZP a doprava Pondelok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Piatok: ...čítať ďalej

Správne poplatky

Správne poplatky  si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako "Potvrdenie o úhrade správneho poplatku" t. j. e-kolok obsahujúci QR kód. Vybavenie žiadosti je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené ako položka ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere ...čítať ďalej