Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Banská Bystrica Sídlo: Partizánska cesta 98, 974 33 Banská Bystrica Inšpektorát práce Banská Bystrica ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Podnetom sa rozumie podanie

čítať ďalej

Poskytovanie informácií - B. Bystrica

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Banská Bystrica (ďalej len "IPBB“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IPBB sa riadi zák. č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IPBB na zabezpečenie slobodného prístupu k

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - B. Bystrica

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - B. Bystrica

Kontaktné údaje pre oznamovanie pracovných úrazov: telefónne čísla +421-48-4141741, +421-48-4141742 v pracovných dňoch v čase 7:00 - 15:00 hod. e-mailová adresa ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk Pri nahlasovaní pracovného úrazu v prípade nedostupnosti telefonického spojenia cez priamu linku je potrebné využiť nahlásenie prostredníctvom elektronickej schránky úradu alebo vyššie uvedenej e-mailovej adresy.   Povinnosti  zamestnávateľa pri oznamovaní závažného pracovného úrazu inšpektorátu práce Ak sa zamestnancovi

čítať ďalej

Úradné hodiny - B. Bystrica

Úradné hodiny a poradenstvo Všeobecné PPV BOZP a doprava Pondelok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Štvrtok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Piatok: 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 8:00 - 15:00 Legenda: PPV - pracovno-právne vzťahy BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Doprava

čítať ďalej

Správne poplatky

Správne poplatky  si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako "Potvrdenie o úhrade správneho poplatku" t. j. e-kolok obsahujúci QR kód. Vybavenie žiadosti je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené ako položka 2a) Sadzobníka správnych poplatkov sumou 2,00 eurá za každú začatú stranu, pretože ide o vyhotovenie písomnej informácie z vedenej evidencie.

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Podnetom

čítať ďalej