Správne poplatky

Správne poplatky  si zakúpite na príslušnej pobočke Slovenskej pošty ako "Potvrdenie o úhrade správneho poplatku" t. j. e-kolok obsahujúci QR kód. Vybavenie žiadosti je v súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov spoplatnené ako položka ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere ...čítať ďalej