Preskočiť na obsah

Prvky riadenia BOZP - pomôcka pre zamestnávateľov

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) je z pohľadu legislatívy primárne upravená zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento právny predpis sa pritom vzťahuje na všetkých zamestnávateľov a zamestnancov vo všetkých oblastiach výrobnej ale aj nevýrobnej sféry a ukladá zamestnancom ale predovšetkým zamestnávateľom množstvo povinností na zaistenie BOZP.

Inšpektoráty práce podľa zákona o inšpekcii práce vykonávajú dozor nad dodržiavaním právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP, pričom pri ich porušení na základe uvedeného  predpisu môžu resp. v niektorých prípadoch musia vyvodiť voči kontrolovanému subjektu právnu zodpovednosť. Aby sme z pohľadu inšpekcie takýmto situáciám predchádzali, sústreďujeme svoju pozornosť aj na oblasť prevencie a v tejto súvislosti sme pre zamestnávateľov pripravili aj tento materiál, ako pomôcku pri zavádzaní prvkov riadenia BOZP v snahe dosiahnuť lepšiu organizáciu práce zamestnávateľa pri súčasnom rešpektovaní všetkých zákonných požiadaviek v tejto oblasti.

I keď je tento materiál svojou povahou pripravený skôr pre stredné resp. väčšie podniky, inštitúty ktoré uvádza sa týkajú všetkých zamestnávateľov bez rozdielu. Veríme preto, že nasledujúce stránky budú užitočnou pomôckou pre všetkých, ktorí majú skutočný záujem pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci svojich zamestnancov i ďalších osôb.

Prvky riadenia BOZP