Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce.

Správne poplatky si zakúpite na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty ako „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ t. j. e-kolok obsahujúci QR kód alebo je možné ich uhradiť prevodom na náš účet.

Číslo účtu IBAN: SK56 6500 001441 0020545796.
V správe pre príjímateľa uvádzajte meno a priezvisko žiadateľa.


Upozorňujeme, že úhradu správneho poplatku prevodom na účet je možné realizovať len do 31.12.2018. Po tomto termíne budú platby na uvedený účet vrátené naspäť odosielateľovi.