Preskočiť na obsah

V zmysle § 11 ods. 4 Zákonníka práce je práca fyzickej osoby vo veku do 15 rokov alebo práce fyzickej osoby staršej ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky zakázaná. Tieto fyzické osoby môžu vykonávať ľahké práce, ktoré svojím charakterom a rozsahom neohrozujú ich zdravie, bezpečnosť, ich ďalší vývoj alebo školskú dochádzku len pri:

a) účinkovaní alebo spoluúčinkovaní na kultúrnych predstaveniach a umeleckých predstaveniach

b) športových podujatiach

c) reklamných činnostiach

d) iných činnostiach neuvedených v písmenách a) až c), ak ide o fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov do skončenia povinnej školskej dochádzky.

 

Výkon týchto ľahkých prác povoľuje na žiadosť zamestnávateľa príslušný inšpektorát práce po dohode s príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

 

V žiadosti zamestnávateľa o povolenie ľahkých prác je potrebné uviesť:

  1. údaje o zamestnávateľovi
  2. údaje o maloletej osobe
  3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletej osoby
  4. popis činnosti, ktorú bude maloletá osoba vykonávať
  5. časový rozsah výkonu práce
  6. miesto výkonu práce

 

K žiadosti je potrebné doložiť:

  • súhlas zákonného zástupcu maloletej osoby
  • posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby (§ 30e zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou maloletej osoby
  • potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

Príslušný inšpektorát práce po doručení žiadosti požiada o stanovisko príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a pred vydaním povolenia skontroluje, či zamestnávateľ prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci maloletej osoby.

 

V prípade splnenia podmienok  príslušný inšpektorát práce vydá osobitný doklad – povolenie na výkon ľahkých prác.

Podmienky výkonu ľahkých prác a povinnosti zamestnávateľa sú uvedené na rube tohto povolenia.

 

Ak však nebudú splnené podmienky na vydanie povolenia, inšpektorát práce vydá rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vydanie povolenia v plnom súlade s ustanoveniami správneho poriadku.

 

Ak podmienky povolenia nie sú dodržiavané, príslušný inšpektorát práce odoberie povolenie.