Preskočiť na obsah

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám Inšpektorát práce Banská Bystrica (ďalej len „IPBB“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IPBB sa riadi zák. č. 211/2000 Z. z. (ďalej len „zákon“) a Smernicou IPBB na zabezpečenie slobodného prístupu k informáciám. Informácie o postupe pri aplikácii zákona, spôsob zriadenia IPBB, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov, podľa ktorých IPBB koná a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky sú voľne prístupné na webovej stránke IPBB a zároveň vo vestibule budovy sídla IPBB na Partizánskej ceste 98 v Banskej Bystrici.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, zákon č. 628/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z., zákon č. 477/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike a zákon č. 207/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z., nájdete na stránke: https://jaspi.justice.gov.sk