Preskočiť na obsah

Podávanie podnetov na výkon inšpekcie práce

Podľa ustanovenia § 150 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov, zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce.

Podnetom sa rozumie podanie fyzickej osoby a právnickej osoby, ktorá poukazuje na porušovanie povinností vyplývajúcich z § 2 ods. 1 písm. a) z. č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Najčastejšie teda ide o porušovanie predpisov v oblasti pracovnoprávnych vzťahov, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, dodržiavania zákazu nelegálneho zamestnávania a nelegálnej práce, sociálnej legislatívy v doprave alebo záväzkov z kolektívnych zmlúv.

Všetky podania v tejto súvislosti Inšpektorát práce Banská Bystrica prijíma v úradných hodinách osobne na vrátnici úradu alebo telefonicky na čísle: 048/4141742 a tiež prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty.

 

Sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým

  • sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy,
  • poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Sťažnosti v zmysle uvedeného právneho predpisu preto nie sú podnetom na výkon inšpekcie práce u  zamestnávateľa.

Najčastejším nedostatkom pri podávaní sťažností je nedodržanie potrebných náležitostí v zmysle § 5 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.