Preskočiť na obsah

Výpomoc rodinného príslušníka a nelegálne zamestnávanie

Drobní podnikatelia – živnostníci pri svojom podnikaní často potrebujú výpomoc rodinných príslušníkov aby dokázali zabezpečiť plynulý chod svojej malej prevádzky. Pri tejto činnosti však nesmú zabúdať na právne podmienky stanovené zákonom o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní, ktorý vo vzťahu k občanom SR pre neporušenie zákazu nelegálneho zamestnávania žiada vo všeobecnosti od zamestnávateľa splnenie dvoch základných podmienok:

  1. Založenie pracovnoprávneho vzťahu alebo štátnozamestnaneckého pomeru s osobou, ktorá pre neho vykonáva závislú prácu.

a zároveň

  1. Prihlásenie osoby vykonávajúcej závislú prácu pre zamestnávateľa do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia

Postup, ktorý musí zamestnávateľ pre splnenie týchto dvoch podmienok dodržať je presne stanovený v Zákonníku práce a v zákone o sociálnom  poistení.

Za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania vyvodzuje inšpekcia voči dotknutým zamestnávateľom právnu zodpovednosť a pri zistení takéhoto deliktu im vzhľadom na povinnosť uvedenú v zákone o inšpekcii práce ukladá finančnú sankciu.

Tieto podmienky sú však v niektorých prípadoch, zvlášť pri drobnom podnikaní naozaj prísne, a preto zákon o nelegálnom zamestnávaní pamätá aj na živnostníkov, ktorí pri svojom podnikaní potrebujú využiť výpomoc svojich najbližších. Zákon preto pre túto skupinu podnikateľov upravuje výnimku zo zákazu nelegálneho zamestnávania a priamo uvádza, čo nie je nelegálnym zamestnávaním a nelegálnou prácou.

Podnikateľovi – fyzickej osobe môžu pri podnikateľskej činnosti vypomáhať bez povinnosti uzatvorenia pracovnoprávneho vzťahu:

– príbuzní v priamom rade, ktorými sú v podľa Občianskeho zákonníka – otec, syn, vnuk,  matka, dcéra a vnučka,

–  súrodenec,

–  manžel (manželka),

Súčasne však pre nich platia tieto podmienky:

–  musia byť dôchodkovo poistení alebo

–  sú poberateľmi dôchodku, alebo

–  ide o žiaka alebo študenta do 26 rokov veku

Pozor !

Uvedená výnimka sa však nevzťahuje na ďalších príbuzných v bočnom rade napr. sesternice, bratrancov, strýkov a tety, a tiež na iné príbuzenské väzby napr. švagor, svokra a pod. Rovnako do tejto skupiny osôb nepatrí druh alebo družka i keď s podnikateľom žijú v spoločnej domácnosti.

A na záver ešte jedna dôležitá skutočnosť.  Výnimka sa nevzťahuje na zamestnávateľov,  ktorí svoje podnikanie realizujú prostredníctvom obchodných spoločností uvedených v Obchodnom zákonníku, napr. na spoločnosti s ručením obmedzeným alebo na akciové či verejné obchodné spoločnosti.