Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Banská Bystrica

Partizánska cesta 98 ( Mapa )
974 33 Banská Bystrica
Telefón : +421-48-4141741, 2
Fax: +421-48-4142108
Mail: ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie.
Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.
Riaditeľ inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par. 7 ods. 3 zákona č.125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.