Preskočiť na obsah

Vybrané právne predpisy upravujúce oblasť pracovnoprávnych vzťahov – aktualizácia:

 • Ústava Slovenskej republiky
 • Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave
 • Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene  a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z.  o inšpekcii práce  a zmene  a doplnení  zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci  a nelegálnom zamestnávaní  a o zmene a doplnení niektorých  zákonov  v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
 • Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 113/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory štátnej služby
 • Nariadenie vlády č. 114/2017 Z. z., ktorým sa ustanovujú štátnozamestnanecké miesta, na ktorých môže štátnu službu vykonávať len štátny občan Slovenskej republiky
 • Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 126/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vzdelávaní štátnych zamestnancov
 • Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 127/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výberových konaniach v znení vyhlášky č. 507/2019 Z. z.
 • Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky č. 128/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov v znení vyhlášky č. 506/2019 Z. z.
 • Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 245/2012 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o služobnej rovnošate inšpektora práce a jej vyobrazenie
 • Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2019 Z. z.
 • Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 401/2012 Z. z., ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách
 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 352/2021 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2022
 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 300/2022 Z. z. o sume minimálnej mzdy na rok 2023
 • Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 301/2022 Z. z. o sumách minimálnych mzdových nárokov na rok 2023
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 281/2022 Z. z. o sumách stravného
 • Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 282/2022 Z. z. o sumách základnej náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 221/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov – účinnosť od 1. júla 2022
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 295/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov na rok 2023
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 220/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme – účinnosť od 1. júla 2022
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2023

Zverejňovaním právnych predpisov v ich aktuálnom znení sa zaoberajú špecializované internetové stránky:

https://www.zbierka.skhttps://www.slov-lex.sk.