Preskočiť na obsah

Dozor nad dodržiavaním právnych predpisov, ktoré upravujú zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania spadá do rozsahu inšpekcie práce ako jedna z podstatných oblasti výkonu kontroly. Kontrola dodržiavania ustanoveného zákazu je súčasťou každého výkonu inšpekcie práce s výnimkou kolaudácií. Cieľom inšpekcie práce je aktívne pôsobiť za účelom zlepšenia nepriaznivého stavu v oblasti nelegálneho zamestnávania, čo zahŕňa okrem odhaľovania prípadov porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania aj preventívne pôsobenia na zamestnávateľov poskytovaním poradenstva. Komplexné informácie o zisteniach inšpekcie práce v oblasti nelegálneho zamestnávania sú uvedené v prílohách.