Preskočiť na obsah

Platenie správnych poplatkov

Zoznam služieb vybraných poplatkov podľa zákona č. 145/1995 Z .z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

Číslo položky Suma Elektronická suma
1 Položka 2092 (Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania)

Vyhotovenie   odpisu   (fotokópie),   výpisu   alebo   písomnej      informácie   z   úradných   kníh,   úradných  záznamov,      evidencií,   registrov   listín   a   zo   spisov   alebo   súkromných      spisov   v   úradnej   úschove,   za   každú   aj   začatú   stranu

 2,00 €     1,00 €
2 Položka 2093

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania

 16,50€     8,25 €
3 Položka 2095

Vydanie   duplikátu preukazu   a   osvedčenia   na   vykonávanie   činnosti   podľa  osobitného   predpisu

 7,00 €     3,50 €
4 Položka 2096

Vydanie   povolenia   na   výkon   ľahkých   prác   fyzickou osobou   podľa   osobitného   predpisu

30,00€    15,00 €
5 Položka 3277

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva fyzická osoba

16,50€      8,25 €
6 Položka 3278

Návrh na obnovu konania alebo podnet na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania na orgáne štátnej správy, ak tento podáva právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie

165,50€     95,50 €

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

1./ Zakúpením e- kolku ( QR – kódu ) v požadovanej hodnote na pobočkách Slovenskej pošty, a.s. ( najjednoduchší spôsob ).

2./ Uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Trnava.

Úhradu platobného predpisu možno vykonať:

a. prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií ( variabilný symbol, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,

  • pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedené v platobnom predpise

b. poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou predpisu

c.  do pokladne Inšpektorátu práce.

  • v hotovosti
  • platobnou kartou ( po zavedení platobného terminálu )

 Striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený v platobnom predpise.

Pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom v platobnom predpise, pri chybne zadanom  čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať mailom na adresu: andrea.lisicka@ip.gov.sk alebo telefonicky na čísle 033/5521614.

3./  Zakúpením eKolku ONLINE na:  https://m.ekolky.gov.sk

Pri prvom zakúpení eKolku online je nutné vytvorenie účtu, následne Vám bude zaslaný kód, ktorým sa budete prihlasovať pri ďalšom zakúpení úhrady správneho poplatku.

Elektronické podanie žiadostí zo stránky www.slovensko.sk + online úhrada správneho poplatku ( treba označiť možnosť elektronická ) vzniká Vám nárok na zľavu z ceny správneho poplatku.