Preskočiť na obsah

Upozornenie k správnym poplatkom

Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti:

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob)
 • uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Košice
 • úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi:
   • prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický symbol), pričom variabilný symbol je nevyhnutným údajom pre zrealizovanie žiadosti,
  • zaplatením poštovou poukážkou, ktorá je súčasťou platobného predpisu,
 • doklad o úhrade nie je potrebné zasielať na úrad, táto informácia sa automaticky zobrazí v centrálnom systéme,
 • striktne dodržujte dátum splatnosti uvedený na platobnom predpise,
 • pri úhrade prevodom na účet dodržujte číslo účtu a variabilný symbol uvedený na platobnom predpise,
 • pri úhrade po dátume splatnosti uvedenom na platobnom predpise, pri chybne zadanom čísle účtu alebo variabilnom symbole Vám bude poplatok automaticky vrátený späť; pre opätovnú úhradu je potrebné vyhotoviť nový platobný predpis, o ktorý musíte požiadať e-mailom na adresu ip.kosice@ke.ip.gov.sk alebo telefonicky na čísle 055/6002301

Pomôcka – názvy správnych poplatkov

 • Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkrom-ných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu – 2 €
 • Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania – 16,50 €
 • Vydanie preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) – 5,00 €
 • Vydanie duplikátu osvedčenia alebo preukazu na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu (§ 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z.z.) – 5,00 €
 • Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d) zákona č. 125/2006 Z. z – 20,00 €