Spôsob úhrady správnych poplatkov na Národnom inšpektoráte práce

Národný inšpektorát práce vyberá správne poplatky s súlade so zákonom č. 145/1995 Z. z.  o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov. Správne poplatky sa uhrádzajú za úkony a konania uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona. Poplatková povinnosť vzniká podaním, ktoré smeruje k vykonaniu úkonu ...čítať ďalej