Preskočiť na obsah

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov sťažnosť je podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy.

Inšpekcia práce sa vykonáva podľa osobitného zákona (§ 150 ods. 1 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v platnom znení (ďalej aj ako „ZP“ alebo Zákonník práce), ktorým je zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Zákon o inšpekcii práce).

Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí sú v pracovnom pomere u zamestnávateľa, u ktorého kontrolnou činnosťou podľa § 239 ZP zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov, môžu podať podnet na príslušnom orgáne inšpekcie práce (§ 150 ods. 2 ZP).

Zamestnancom je fyzická osoba, ktorá v pracovnoprávnych vzťahoch, a ak to ustanovuje osobitný predpis aj v obdobných pracovných vzťahoch, vykonáva pre zamestnávateľa závislú prácu (§ 11 ods. 1 ZP). Rovnaké právo sa priznáva hosťujúcemu zamestnancovi, ktorý sa domnieva, že jeho práva alebo právom chránené záujmy boli dotknuté nedodržaním podmienok vyslania na územie Slovenskej republiky (§ 5 ZP).

Všetky písomné podania (podnety, oznámenia, žiadosti, sťažnosti…) prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Bratislava – podateľňa – kanc. č. 115 na 2. nadzemnom podlaží (tel.: 02/32182718).