Nahlasovanie pracovných úrazov (len pracovných úrazov s následkom smrti resp. s ťažkou ujmou na zdraví):

V pracovnej dobe: Pondelok až piatok – v čase: 07.00 – 15.00 h Telefón: +421 2 321 82 738

Po pracovnej dobe (t.j. po 15:00 h): Telefón: Telefón: +421 918 826 052

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 5 písm. a) bod 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „Zákon o BOZP“), je zamestnávateľ povinný po prijatí oznámenia bezodkladne oznámiť vznik registrovaného pracovného úrazu príslušnému inšpektorátu práce, ak ide o závažný pracovný úraz.

Podľa § 17 ods.7, písm.a) bod 1 Zákona o BOZP, je zamestnávateľ povinný zaslať záznam o registrovanom pracovnom úraze do ôsmich dní odo dňa, keď sa o tomto pracovnom úraze dozvedel, príslušnému inšpektorátu práce.

Podľa § 17 ods.12 Zákona o BOZP, na účely odsekov 5, 7, 10 a 11 (t.j. aj na účel oznámenia vzniku registrovaného pracovného úrazu a zasielania záznamu o registrovanom pracovnom úraze) príslušným inšpektorátom práce je ten, v ktorého územnom obvode pracovný úraz vznikol.

Inšpektorátu práce Bratislava je teda potrebné oznamovať závažné pracovné úrazy (smrť alebo ťažká ujma na zdraví zamestnanca) a zasielať záznamy o registrovaných pracovných úrazoch len vtedy, ak pracovný úraz vznikol v územnom obvode Bratislavského kraja. Ak pracovný úraz vznikol v územnom obvode iného kraja, zákonné povinnosti je potrebné plniť vo vzťahu k tomu inšpektorátu práce, v ktorého územnom obvode sa pracovný úraz stal.