Preskočiť na obsah
V zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) Inšpektorát práce Bratislava (ďalej len „IP Bratislava“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom a zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Postup pri poskytovaní informácií IP Bratislava sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. Informácie o postupe pri aplikácii zákona, spôsob zriadenia IP Bratislava, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov podľa ktorých IP Bratislava koná a rozhoduje a sadzobník poplatkov sú voľne prístupné na tejto webovej stránke a zároveň na vývesných tabuliach na chodbách prevádzkových priestorov IP Bratislava v budove na ulici Za kasárňou 1 v Bratislave.