Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Bratislava v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. d) bod 1. zákona č. 125/2006 Z. z. inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva a odoberá preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa § 16 ods. 1 písm. a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Žiadosť o vydanie osvedčenia alebo preukazu je potrebné zasielať na príslušný inšpektorát práce vo forme priloženého vzoru „Žiadosť o vydanie preukazu resp. osvedčenia“.

Vydávanie osvedčení a preukazov, alebo ich duplikátov je spoplatnené jednotnou sumou vo výške 5,- € (preklik na časť Správne poplatky).

Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu za účelom overenia ich pravosti.

Inšpektorát práce vybavuje zaevidované žiadosti prioritne v lehote 30 dní.