Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Bratislava začína podľa § 7 ods. 3 písm. d) bodu 3 zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 34 ods. 6 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov konanie o povolení na vykonávanie športu fyzickou osobou športovcom do 15 rokov veku, alebo športovcom starším ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky (maloletý športovec), na základe doručenej žiadosti. V žiadosti je potrebné uviesť:

 1. údaje o športovej organizácii, (názov, sídlo, IČO, telefón, e – mail)
 2. údaje o maloletom športovcovi, (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)
 3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletého športovca, (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko)
 4. druh vykonávaného športu,
 5. časový rozsah vykonávania športu,
 6. miesto pravidelného vykonávania športu.

K žiadosti je potrebné doložiť:

 1. súhlas zákonného zástupcu maloletého športovca,
 2. posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletého športovca,
 3. posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s vykonávaním športu maloletým športovcom,
 4. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku. (20,-€)

Doručiť:

 • Prevziať osobne
 • Zaslať poštou

 

 

 

 

 

ziadost-vydanie-povrdenia-šport