Preskočiť na obsah

Nahlasovanie pracovných úrazov - Bratislava

Nahlasovanie pracovných úrazov  V pracovnej dobe:            Po - Pia 07:00 – 15:00 h tel. +421 2 321 82 738   Po pracovnej dobe:   po 15:00 h ( iba s následkom smrti, s ťažkou ujmou na zdraví): tel. +421 2 321 82 738 e-mailová adresa:                ip.bratislava@ba.ip.gov.sk   Pri oznámení závažného pracovného úrazu uviesť údaje:   meno a priezvisko poškodeného dátum narodenia poškodeného pracovné zaradenie poškodeného

čítať ďalej

Úradné hodiny pre verejnosť a poradenstvo

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda:BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciPPV - pracovnoprávne vzťahySLD - sociálna legislatíva v doprave   Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:30- 11:3012:30 - 14:00 08:00 - 11:3012:30 - 14:00   08:00 - 11:3012:30 - 14:00 Utorok: 08:30 - 11:3012:30 - 14:00   08:00 - 11:3012:30 - 14:00   Streda: 08:30 - 11:3012:30 -

čítať ďalej

Sadzobník správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Inšpektorát práce Bratislava za správne úkony: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 2,00 € Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania: 16,50 € Vydanie

čítať ďalej

Spôsob úhrady správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava od 01.03.2016

Upozornenie k správnym poplatkom Odo dňa 1.3.2016 správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania Na úhradu správneho poplatku budete vyzvaní zamestnancom úradu na základe vystaveného platobného predpisu, platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného        na platobnom predpise. Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi: úhradou v hotovosti do pokladne úradu (prostredníctvom softvérovej pokladne bude možné uhradiť správny poplatok v hotovosti alebo aj platobnou kartou),

čítať ďalej

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V zmysle ustanovenia §7 ods. 3 písm. n) zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva IP Bratislava “Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania” na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru “Žiadosti”

čítať ďalej

Úradné hodiny - zmena

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovno-právne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Streda: 08:00 - 11:30 12:30 -

čítať ďalej