Preskočiť na obsah

Úradné hodiny - Bratislava

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovnoprávne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:30- 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 ...čítať ďalej

Sadzobník správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Inšpektorát práce Bratislava za správne úkony: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: ...čítať ďalej

Úradné hodiny - zmena

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovno-právne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - ...čítať ďalej