Preskočiť na obsah

Úradné hodiny - Bratislava

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovnoprávne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:30- 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 08:30 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Streda: 08:30 - 11:30 12:30 - 14:00

čítať ďalej

Sadzobník správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Inšpektorát práce Bratislava za správne úkony: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: 2,00 € Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná z podnetu účastníka konania: 16,50 € Vydanie

čítať ďalej

Spôsob úhrady správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava od 01.03.2016

Upozornenie k správnym poplatkom Odo dňa 1.3.2016 správny poplatok neuhrádzajte vopred a bez vyzvania Na úhradu správneho poplatku budete vyzvaní zamestnancom úradu na základe vystaveného platobného predpisu, platobný predpis je jedinečný a slúži iba na úhradu úkonu označeného        na platobnom predpise. Úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi: úhradou v hotovosti do pokladne úradu (prostredníctvom softvérovej pokladne bude možné uhradiť správny poplatok v hotovosti alebo aj platobnou kartou),

čítať ďalej

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

V zmysle ustanovenia §7 ods. 3 písm. n) zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva IP Bratislava “Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania” na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru “Žiadosti”

čítať ďalej

Úradné hodiny - zmena

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovno-právne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Utorok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 Streda: 08:00 - 11:30 12:30 -

čítať ďalej