Poskytovanie informácií - Bratislava

V zmysle ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon č. 211/2000 Z. z.") Inšpektorát práce Bratislava (ďalej len „IP Bratislava“) ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Bratislava

Nahlasovanie pracovných úrazov (len pracovných úrazov s následkom smrti resp. s ťažkou ujmou na zdraví): V pracovnej dobe: Pondelok až piatok – v čase: 07.00 – 15.00 h Telefón: +421 2 321 82 738 Po pracovnej dobe (t.j. po 15:00 h): Telefón: ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Bratislava

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovnoprávne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:30- 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 ...čítať ďalej

Sadzobník správnych poplatkov na Inšpektoráte práce Bratislava

Sadzobník správnych poplatkov, ktoré vyberá Inšpektorát práce Bratislava za správne úkony: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu: ...čítať ďalej

Úradné hodiny - zmena

Úradné hodiny pre verejnosť Legenda: BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci PPV - pracovno-právne vzťahy SLD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa Poradenstvo BOZP PPV SLD Pondelok: 08:00 - 11:30 12:30 - 14:00 08:00 - 11:30 12:30 - ...čítať ďalej