Úradné hodiny - Prešov

Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 12:30 - 15:00 PPV Utorok: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 12:30 - 15:00 BOZP Streda: 8:00 - 11:30 12:30 - 15:00 8:00 - 11:00 ...čítať ďalej

Správy a rozbory

Rámcovým cieľom Inšpektorátu práce Prešov bolo svojou činnosťou prispieť k napĺňaniu štátnej politiky v oblasti ochrany práce. Inšpektoráty práce boli zriadené za účelom presadzovania plnenia právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci, predovšetkým predpisov o pracovnom ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom         Na základe predloženej žiadosti /osobne,emailom,poštou/ o vydanie potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania, vydanie osvedčenia a preukazu Vám IP Prešov vydá platobný predpis ktorý môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi: na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom ...čítať ďalej

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Nelegálne zamestnávanie podľa ustanovenia § 2  zákona č.  82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní  je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah ...čítať ďalej