Preskočiť na obsah

Ochrana osobných údajov (GDPR)

Informačná povinnosť Inšpektorátu práce Prešov Sídlo: Levočská 3, 080 01 Prešov Inšpektorát práce Prešov ako prevádzkovateľ má určenú zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na emailovej adrese: ochrana.osobnych.udajov@ip.gov.sk Prevádzkovateľ v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany osobných údajov (čl. 13 a 14 GDPR/ § 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov) spracúva osobné údaje fyzických osôb jednotlivcov (t. j. pre

čítať ďalej

Podávanie žiadostí o sprístupnenie informácií - Prešov

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona o slobode informácií“)  možno podať: písomne prostredníctvom pošty na adrese: Inšpektorát práce Prešov, Levočská 3, 080 01 Prešov -  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: presov@po.ip.gov.sk -  písomne osobným podaním v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 v podateľni Inšpektorátu práce Prešov č. dverí 411, 412 ústne - osobne v pracovných dňoch

čítať ďalej

Vydávanie osvedčení a preukazov - Prešov

Zmena vo vydávaní preukazov osvedčení od 1 apríla 2021 Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia

čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Prešov

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 14:00 hod.), tel. +421 512850020 Po pracovnej dobe (t. j. po 14:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 905 413 521          Záznam o registrovanom pracovnom úraze Pri vzniku pracovného úrazu je zamestnávateľ povinný podľa § 17 ods. 4 ktorým bola spôsobená pracovná neschopnosť

čítať ďalej

Úradné hodiny - Prešov

Dôležitý oznam:Inšpektorát práce Prešov sa presťahoval do nových priestorov na Levočskej ulici číslo 3.   Za pochopenie ďakujeme Podateľňa Pondelok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Utorok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Štvrtok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Piatok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00  

čítať ďalej

Správy a rozbory

Rámcovým cieľom Inšpektorátu práce Prešov bolo svojou činnosťou prispieť k napĺňaniu štátnej politiky v oblasti ochrany práce. Inšpektoráty práce boli zriadené za účelom presadzovania plnenia právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci, predovšetkým predpisov o pracovnom čase, mzdách, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP), právnych predpisov pri zamestnávaní osobitných skupín zamestnancov ako sú

čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej správy, poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu

čítať ďalej

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom         Na základe predloženej žiadosti /osobne,emailom,poštou/ o vydanie potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania, vydanie osvedčenia a preukazu Vám IP Prešov vydá platobný predpis ktorý môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi: na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom predpise (zoznam kioskov nájdete na www.e-kolky.sk), prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných platobných inštrukcií (variabilný, konštantný a špecifický

čítať ďalej