Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Nelegálne zamestnávanie podľa ustanovenia § 2  zákona č.  82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní  je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah ...čítať ďalej

Domov - Prešov

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného ...čítať ďalej