Preskočiť na obsah

Poskytovanie informácií - Prešov

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Prešov (ďalej len "IP PO“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na ...čítať ďalej

Pracovné príležitosti - Prešov

Vyhlásené výberové konania nájdete na portáli www.slovensko.sk v časti „Register výberových konaní“ aktuálne výberové konanie: Pracovné príležitosti Prešov

Vydávanie osvedčení a preukazov - Prešov

Zmena vo vydávaní preukazov osvedčení od 1 apríla 2021 Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém ...čítať ďalej

Nahlasovanie pracovných úrazov - Prešov

Nahlasovanie pracovných úrazov: V pracovnej dobe (t. j. Po – Pia 7:00 – 14:00 hod.), tel. +421 512850020 Po pracovnej dobe (t. j. po 14:00 hod.), iba pracovných úrazov smrteľných a s ťažkou ujmou na zdraví, tel. +421 905 413 521          Záznam o ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Prešov

Podateľňa Pondelok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Utorok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Streda: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Štvrtok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00 Piatok: 8:00 - 11:00 12:30 - 14:00  

Správy a rozbory

Rámcovým cieľom Inšpektorátu práce Prešov bolo svojou činnosťou prispieť k napĺňaniu štátnej politiky v oblasti ochrany práce. Inšpektoráty práce boli zriadené za účelom presadzovania plnenia právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci, predovšetkým predpisov o pracovnom ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Podľa ustanovenia § 3 zákona č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov je sťažnosť podanie fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou ...čítať ďalej

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom         Na základe predloženej žiadosti /osobne,emailom,poštou/ o vydanie potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania, vydanie osvedčenia a preukazu Vám IP Prešov vydá platobný predpis ktorý môžete uhradiť niekoľkými spôsobmi: na ktoromkoľvek kiosku použitím QR kódu uvedenom v ľavom hornom rohu na platobnom ...čítať ďalej

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Nelegálne zamestnávanie podľa ustanovenia § 2  zákona č.  82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní  je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah ...čítať ďalej