Preskočiť na obsah

Podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám inšpektorát práce Prešov (ďalej len „IP PO“) sprístupňuje a zverejňuje len informácie, ktoré má k dispozícii a na ktoré sa nevzťahujú obmedzenia určené týmto zákonom. Postup pri poskytovaní informácií na IP PO sa riadi zák.č. 211/2000 Z.z. (ďalej len „zákon“) . Informácie o postupe pri aplikácii zákona , spôsob zriadenia IP PO, jeho právomoci, kompetencie a stručný popis organizačnej štruktúry, prehľad predpisov podľa ktorých IP PO koná a rozhoduje, sadzobník poplatkov a opravné prostriedky sú voľne prístupné na webovej stránke IP PO a v priestoroch  budovy sídla IP PO na Konštantínovej 6 v Prešove.

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, ako aj zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom, zákon č. 628/2005 Z. z., zákon 477/2008 Z. z. ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v oblasti civilného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike a zákon 207/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. nájdete na  stránke: https://jaspi.justice.gov.sk

Všetky písomné podania prijíma v úradných hodinách podateľňa IP Prešov – kancelária č. 317 na 3. poschodí Konštantínová 6, Prešov.