Preskočiť na obsah

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej „zákona o slobode informácií“)  možno podať:

 • písomne prostredníctvom pošty na adrese:
  Inšpektorát práce Prešov, Levočská 3, 080 01 Prešov
  –  prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: presov@po.ip.gov.sk
  –  písomne osobným podaním v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 v podateľni Inšpektorátu práce Prešov č. dverí 411, 412
 • ústne – osobne v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00 ohlásením v podateľni Inšpektorátu práce Prešov
 • telefonicky v pracovných dňoch od 8:00 do 14:00
  tel.č.: 051/2850020

Žiadosť je podaná dňom, keď bola doručená – oznámená Inšpektorátu práce Prešov ako povinnej osobe príslušnej vo veci konať. Obdobným spôsobom možno podať inú žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie.

Zo žiadosti musí byť zrejmé:

 • že je určená Inšpektorátu práce Prešov
 • kto ju podáva – meno, priezvisko a adresa pobytu, resp. názov a sídlo právnickej osoby
 • akých informácií sa týka
 • aký spôsob sprístupnenia informácie žiadateľ navrhuje (e-mailom, ústne, nahliadnutím do spisu vrátane možnosti vyhotoviť si odpis, výpis, odkopírovanie informácie na technický nosič dát, sprístupnením kópií, telefonicky, poštou).

Ak tieto náležitosti žiadosť nemá, Inšpektorát práce Prešov vyzve bezodkladne žiadateľa, aby ju doplní v lehote nie kratšej ako 7 dní a zároveň ho poučí ako treba doplnenie urobiť. Ak tejto výzve žiadateľ nevyhovie a informáciu pre tento nedostatok nie je možné sprístupniť, žiadosť sa odloží.

Proti rozhodnutiu o odmietnutí žiadosti o poskytnutie informácie je možné podať odvolanie v lehotách stanovených zákonom na adrese:

Inšpektorát práce Prešov, Levočská 3, 080 01 Prešov

Odvolanie musí obsahovať:

 • meno a adresu žiadateľa,
 • obsah podania,
 • čoho sa žiadateľ domáha,
 • skutočnosť, podľa ktorej možno identifikovať porušenie zákona,
 • podpis žiadateľa.

Text zákona o slobode informácií je prístupný v sieti internet, v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prípadne na stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Schéma organizačnej štruktúry Inšpektorátu práce Prešov je podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona o slobode informácií k dispozícii na webovej stránke – Schéma organizačnej štruktúry. V tlačenej forme vo vstupných priestoroch Inšpektorátu práce Prešov.