Preskočiť na obsah

Nelegálne zamestnávanie podľa ustanovenia § 2  zákona č.  82/2005 Z .z. o nelegálnej práci a  nelegálnom zamestnávaní  je zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva závislú prácu

  • fyzickej osoby a nemá s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu,
  • fyzickej osoby, má s ňou založený pracovnoprávny vzťah podľa osobitného predpisu a nesplnila oznamovaciu povinnosť voči Sociálnej poisťovni podľa osobitného predpisu alebo
  • cudzinca, ktorý nemá povolenie na prechodný pobyt na účely zamestnania a povolenie na zamestnanie, ak to vyžaduje osobitný predpis a ak medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná, neustanovuje inak

Nelegálne zamestnávanie je aj zamestnávanie právnickou osobou alebo fyzickou osobou, ktorá je podnikateľom, ak využíva prácu fyzickej osoby a nemá s ňou založený právny vzťah podľa osobitného predpisu.

Na účely tohto zákona sa za nelegálne zamestnávanie považuje aj sprostredkovanie zamestnania spôsobom, ktorý nie je v súlade s osobitným predpisom.
Zoznam fyzických osôb a právnických osôb, ktoré porušili zákaz nelegálneho zamestnávania.
Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe predloženej správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru a v súlade s vydanými  informáciami pre žiadateľa

Správny poplatok za spoplatnené služby od poplatníkov vyberáme:

  • vo forme e-kolku (potvrdenie pre evidenciu poplatku) – predaj zbezpečuje Slovesnká pošta, a.s. (žiadateľ e-kolok doručí so žiadosťou)

Informácie týkajúce sa vydávania potvrdení o nelegálnom zamestnávaní :
tel.číslo : 051/2850020
mail: ip.presov@po.ip.gov.sk

Prílohy