Preskočiť na obsah

Zmena vo vydávaní preukazov osvedčení od 1 apríla 2021

Na základe rekodifikovaného zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), ktorý nadobudol účinnosť od 01.07.2013, sa mení systém vydávania osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce..

Podľa § 16 ods. 1 písm. a) bod 1 zákona môže fyzická osoba obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného preukazu na vykonávanie činnosti (ďalej len „preukaz“) alebo platného osvedčenia na vykonávanie činnosti (ďalej len „osvedčenie“) vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť uvedenú v prílohe č. 1a písm. a) až g), i) až k) a m) zákona.

Podmienkou na vydanie preukazu a osvedčenia v zmysle §16 ods. 2 zákona je:

 •  vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
 • vzdelanie a pra podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti uvedenej v prílohe  č. 1a zákona,
 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • overenie odborných vedomostí.

Preukaz a osvedčenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti, v ktorej fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu a činnosť, na ktorú žiada vydať preukaz a osvedčenie. Fyzická osoba k žiadosti priloží doklady, ktorými preukáže splnenie podmienok podľa § 16 ods. 2 písm. a) až c) zákona a potvrdenie o absolvovaní odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Žiadosti o vydanie osvedčení alebo preukazov je potrebné zasielať na príslušný inšpektorát práce vo forme priloženého vzoru.

Vydávanie osvedčení a preukazov, alebo ich duplikátov je spoplatnené jednotnou sumou o výške 5 €, ktorú žiadatelia musia uhradiť vo forme kolkovej známky nominálnej hodnoty 5 € a priložiť k žiadosti.

Žiadosť a všetky predkladané doklady musia byť v originálnom vyhotovení, prípadne vo forme overeného odpisu alebo výpisu, alebo vo forme úradne overenej kópie dokladu.

Usmernenie k vydaniu osvedčenia podľa §24 EZ

K vydaniu osvedčenia §24 EZ je potrebné vydokladovať prax v zmysle §24 ods.1 vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia:

Odborná prax na elektrických zariadeniach sa preukazuje:

 • potvrdenie, že žiadateľ pracoval na elektrických zariadeniach príslušného napätia a triedy objektu,
 • pracovná zmluva s opisom činností ak vykonával odbornú prax ako zamestnanec zamestnávateľa,
 • doklad o odbornej spôsobilosti, od ktorého sa začala rátať prax na elektrických zariadeniach (osvedčenie platné v čase vykonávanej praxe),
 • pri fyzických osobách, ktoré sú podnikateľmi a nie sú zamestnávateľmi, sa musí  vydokladovať dodávateľský spôsob výkonu odbornej praxe,
  Pozn.1  Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.

Inšpektorát práce Prešov, ako správny orgán v zmysle §7 ods. 3 písm. d) zákona 125/2006 o inšpekcii práce vydáva preukaz a osvedčenie fyzickej osobe na vykonávanie činnosti podľa §16 ods. 1 písm a) prvý bod zákona č. 124/2006 Z.z. v znení zákona č. 154/2013  Z.z.

V zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je správny orgán povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstarať potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania. V zmysle § 32 ods. 2 správneho poriadku sú podkladom pre rozhodnutie najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Preto upozorňujemevšetkých žiadateľov o vydanie vyššie uvedených preukazov a osvedčení, že čestné vyhlásenia a prehlásenia vo vzťahu k preukázaniu odbornej spôsobilosti, odbornej praxe, pracovného pomeru, formy podnikania, materiálno-technického zabezpečenia a iných náležitosti požadovaných právnymi predpismi v oblasti BOZP nie sú vo všeobecnosti akceptované, nakoľko čestné vyhlásenia a prehlásenia nie sú dôkazom v pravom zmysle, ale takéto dôkazy len nahrádzajú.

Súčasne upozorňujeme, že všetky nedôveryhodné zmluvy, dohody a iné písomnosti s cieľom objasniť skutkový stav predmetnej veci odstupujeme na preverenie príslušným štátnym orgánom, napr. Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky, Policajnému zboru Slovenskej republiky a pod

Zmena vo vydávaní preukazov osvedčení od 1 apríla 2021