Preskočiť na obsah

Rámcovým cieľom Inšpektorátu práce Prešov bolo svojou činnosťou prispieť k napĺňaniu štátnej politiky v oblasti ochrany práce.

Inšpektoráty práce boli zriadené za účelom presadzovania plnenia právnych ustanovení týkajúcich sa pracovných podmienok a ochrany zamestnancov pri práci, predovšetkým predpisov o pracovnom čase, mzdách, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (ďalej len BOZP), právnych predpisov pri zamestnávaní osobitných skupín zamestnancov ako sú tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy, mladiství a zamestnanci so zdravotným postihnutím.

Na základe zaznamenaných výsledkov v jednotlivých oblastiach dozoru sme v nižšie priložených správach zhodnotili dosiahnuté výsledky a tým aj stav ochrany práce v Prešovskom kraji za rok 2019.

Venovali sme sa aj podrobnej analýze pracovných úrazov s cieľom určiť a identifikovať ich najčastejšie zdroje a príčiny, identifikovať najrizikovejšie profesie a odvetvia výroby, ktorým bude potrebné venovať zvýšenú pozornosť pre zaistenie podmienok bezpečnej práce zamestnancov.

Hlavné dokumenty o činnosti Inšpektorátu práce Prešov sú uvedené v prílohe:

  • Správa o stave ochrany práce a o činnosti orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce
  • Rozbor pracovných úrazov, závažných priemyselných havárii a chorôb z povolania v organizáciách v pôsobnosti IP Prešov