Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Prešov

Levočská 3 ( Mapa )
080 01 Prešov
Telefón : +421-51-2850020
Fax: +421-51-7713823
Mail: ip.presov@po.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie.

Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektorátu práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Riaditeľ inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

V čase úradných hodín poskytujeme :

Poradenstvo oblasť pracovnoprávna : tel +421 907 918 701
Poradenstvo oblasť BOZP                   : tel +421 907 918 676