Aller au contenu

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Bezpieczeństwo i higienę pracy definiuje się jako stan warunków pracy, które wykluczają lub minimalizują wpływ niebezpiecznych i szkodliwych czynników związanych z procesem pracy i środowiskiem pracy na zdrowie pracowników i stanowią część ochrony pracy. Kodeks pracy zawiera szczegółowe przepisy BHP, które dokładnie określają obowiązki pracodawców i pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Podstawowe obowiązki pracodawcy zgodnie z powyższymi przepisami:

– poprawianie warunków pracy i dostosowywanie ich do pracowników, z uwzględnieniem wiedzy naukowej i technicznej,

– identyfikowanie niebezpieczeństwa i zagrożenia, ocena ryzyka i sporządzenie pisemnych dokumentów oceny ryzyka dla wszystkich czynności wykonywanych przez pracowników,

– zastępowanie męczących i monotonnych czynności oraz pracy w trudnych i niebezpiecznych dla zdrowia lub szkodliwych warunkach pracy za pomocą odpowiednich środków pracy, procedur operacyjnych, procedur produkcyjnych i poprawy organizacji pracy,

– określanie bezpiecznych procedur operacyjnych,

– opracowanie na piśmie, regularna ocena i, w razie potrzeby, aktualizowanie koncepcji polityki bezpieczeństwa i higieny pracy, zawierającej kluczowe cele w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także programu realizacji tej koncepcji, w tym w szczególności procedury, środków i sposobu jej wdrażania; nie dotyczy to pracodawcy, który zatrudnia mniej niż 11 pracowników,

– sporządzenie i w miarę potrzeby aktualizowanie wykazu prac i stanowisk

1. zakazanych dla kobiet w ciąży, matek do końca dziewiątego miesiąca po porodzie i kobiet karmiących piersią,

2. związanych ze szczególnym ryzykiem dla kobiet w ciąży, matek do końca dziewiątego miesiąca po porodzie i kobiet karmiących piersią,

3. zakazanych dla pracowników nieletnich,

– przydzielanie pracownikom pracy z uwzględnieniem ich stanu zdrowia i zdolności oraz wieku, kwalifikacji i kompetencji zgodnie z ustawodawstwem i innymi przepisami w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz niedopuszczanie do wykonywania pracy nieodpowiadającej stanowi ich zdrowia i umiejętnościom, w odniesieniu do której nie spełniają wymogów związanych z wiekiem, kwalifikacjami i kompetencjami zawodowymi zgodnie z ustawodawstwem i innymi przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,

– zapewnianie pracownikom przerwy w pracy ze względów bezpieczeństwa i higieny pracy,

– w przypadku prac, w których pracownicy są narażeni na zwiększone ryzyko obrażeń lub innego uszczerbku na zdrowiu, niestosowanie form wynagrodzenia za pracę, które przy zwiększaniu wydajności pracy mogłyby zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu pracowników,

– sporządzenie listy dostarczonych środków ochrony indywidualnej na podstawie oceny ryzyka i oceny zagrożeń wynikających z procesu operacyjnego i środowiska pracy, bezpłatne ich udostępnianie i konserwacja,

– wydanie zakazu palenia na stanowiskach pracy, na których pracują osoby niepalące, zapewnienie przestrzegania tego zakazu i wprowadzenie zakazu palenia w miejscu pracy,

– zadbanie o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich osób, które znajdują się za wiedzą pracodawcy na stanowiskach pracy lub w jego pomieszczeniach,

– stałe monitorowanie i wymaganie przestrzegania ustawodawstwa i innych przepisów w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad bezpiecznej pracy, ochrony zdrowia w miejscu pracy oraz bezpiecznego zachowania w miejscu pracy i bezpiecznych procedur operacyjnych,

– regularne, w sposób zrozumiały i możliwy do potwierdzenia informowanie każdego pracownika:

1. o ustawodawstwie i innych przepisach BHP, zasadach bezpiecznej pracy, zasadach ochrony zdrowia w miejscu pracy, zasadach bezpiecznego zachowania w miejscu pracy i bezpiecznych procedurach operacyjnych oraz sprawdzać ich znajomość,

2. o istniejących i przewidywalnych niebezpieczeństwach i zagrożeniach, a także o skutkach zdrowotnych, jakie mogą powodować, i ochronie przed nimi,

3. o zakazie wejścia do pomieszczeń, pobytu w pomieszczeniach i wykonywania czynności, które mogłyby stanowić bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia pracownika.