Przejdź do treści

Minimalne roszczenia z tytułu wynagrodzeń

Pracodawca, w przypadku którego wynagrodzenia pracowników nie zostały uzgodnione na podstawie układu zbiorowego, zobowiązany jest zaoferować pracownikowi wynagrodzenie nie mniejsze niż wysokość minimalnego roszczenia z tytułu wynagrodzeń ustalonego dla stopnia trudności danego stanowiska.

Płaca minimalna to podstawa, od której wyliczana jest wysokość minimalnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia, do którego pracownik ma prawo w zależności od stopnia trudności stanowiska przydzielonego mu przez pracodawcę. Stawka minimalnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia dla danego stopnia stanowi wielokrotność minimalnej stawki godzinowej przy ustalonym tygodniowym czasie pracy wynoszącym 40 godzin lub minimalnego wynagrodzenia miesięcznego w przypadku pracowników otrzymujących wynagrodzenie w trybie miesięcznym, określonego w odrębnych przepisach, oraz współczynnika płacy minimalnej:

Stopień współczynnik
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

CHARAKTERYSTYKA STOPNIA TRUDNOŚCI STANOWISKA PRACY

Stanowiska są zdefiniowane przez następujące cechy w zależności od stopnia złożoności, odpowiedzialności i obciążenia pracą pracownika:

a) stanowisko o pierwszym stopniu trudności pracy charakteryzuje wykonywanie prac pomocniczych, przygotowawczych lub prac manipulacyjnych zgodnie ze szczegółowymi procedurami i instrukcjami,

b) stanowisko o drugim stopniu trudności pracy charakteryzuje wykonywanie kompleksowych, rutynowych prac związanych z obsługą lub specjalistycznych, rutynowych, kontrolowanych prac zgodnie z ustalonymi procedurami lub trybami pracy, lub prac związanych z odpowiedzialnością materialną; wykonywanie prostych prac rzemieślniczych; wykonywanie prac sanitarnych w sektorze zdrowia; wykonywanie powtarzających się, kontrolowanych prac administracyjnych, gospodarczych, operacyjno-technicznych lub ekonomicznych zgodnie z instrukcjami lub ustalonymi procedurami,

c) stanowisko o trzecim stopniu trudności pracy charakteryzuje wykonywanie różnorodnych prac specjalistycznych lub kompleksowych prac specjalistycznych lub samodzielna odpowiedzialność za mniej złożone procesy; samodzielne wykonywanie indywidualnych twórczych prac rzemieślniczych; zarządzanie lub zapewnianie działania operacyjnego urządzeń lub procesów operacyjnych związanych ze zwiększonym wysiłkiem umysłowym z ewentualną odpowiedzialnością za zdrowie i bezpieczeństwo innych osób lub trudne do usunięcia szkody,

d) stanowisko o czwartym stopniu trudności pracy charakteryzuje samodzielna odpowiedzialność za specjalistyczne procesy lub wykonywanie częściowych koncepcyjnych, systemowych i metodycznych prac związanych ze zwiększonym wysiłkiem umysłowym; zapewnianie opieki zdrowotnej, profesjonalne czynności w opiece zdrowotnej z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi; zarządzanie, organizacja lub koordynacja złożonych procesów lub rozbudowanego zestawu bardzo skomplikowanych urządzeń z ewentualną odpowiedzialnością za życie i zdrowie innych osób,

e) stanowisko o piątym stopniu trudności pracy charakteryzuje wykonywanie specjalistycznych systemowych, koncepcyjnych, twórczych lub metodycznych prac związanych ze zwiększonym wysiłkiem umysłowym; kompleksowa odpowiedzialność za najbardziej złożone odcinki i procesy wraz z ustalaniem nowych procedur w ramach systemu; wykonywanie profesjonalnych i wyspecjalizowanych czynności w danym sektorze opieki zdrowotnej z odpowiedzialnością za zdrowie ludzi; zarządzanie, organizacja i koordynacja bardzo złożonych procesów i systemów, w tym wybór i optymalizacja procedur i rozwiązań,

f) stanowisko o szóstym stopniu trudności pracy charakteryzuje kreatywne rozwiązywanie zadań w nietypowy sposób, o nieokreślonych wynikach, o wysokim stopniu odpowiedzialności za szkody, z najszerszymi konsekwencjami społecznymi; wykonywanie wyspecjalizowanych i certyfikowanych czynności w opiece zdrowotnej z odpowiedzialnością za zdrowie i życie ludzi; zarządzanie, organizacja i koordynacja najbardziej złożonych systemów z odpowiedzialnością za nieusuwalne szkody materialne i moralne, ze znacznymi wymaganiami dotyczącymi umiejętności radzenia sobie w sytuacjach złożonych i konfliktowych związanych zwykle z ogólnym zagrożeniem dla najszerszej grupy osób.

Do wysokości płacy minimalnej nie wlicza się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, wynagrodzenia dodatkowego za pracę w święta, wynagrodzenia dodatkowego za pracę w nocy i rekompensaty za pracę w trudnych warunkach.