Przejdź do treści

Wymiar prawa do urlopu

Pracownik jest uprawniony na warunkach określonych w Kodeksie pracy do
a) corocznego urlopu wypoczynkowego lub jego proporcjonalnej części,
b) urlopu za przepracowany okres,
c) urlopu dodatkowego.

Coroczny urlop wypoczynkowy

Pracownik, który przez ciągły okres co najmniej 60 dni pozostawał w stosunku pracy u tego samego pracodawcy, ma prawo do corocznego urlopu wypoczynkowego lub do jego proporcjonalnej części, jeżeli stosunek pracy nie trwał nieprzerwanie przez cały rok kalendarzowy. Za dzień pracy uznaje się dzień, w którym pracownik pracował przez większą część swojej zmiany. Części zmian przepracowanych w różnych dniach nie sumują się. Ułamek wymiaru urlopu to jedna dwunasta wymiaru corocznego urlopu wypoczynkowego za każdy cały miesiąc kalendarzowy ciągłego trwania tego stosunku pracy.

Podstawowy wymiar urlopu wynosi co najmniej cztery tygodnie.

Wymiar urlopu pracownika, który przed końcem danego roku kalendarzowego osiągnął wiek 33 lat, wynosi co najmniej pięć tygodni.

Urlop za przepracowany okres

Pracownik, który nie jest uprawniony do corocznego urlopu wypoczynkowego lub jego proporcjonalnej części, ponieważ nie pracował u tego samego pracodawcy przez co najmniej 60 dni w roku kalendarzowym, ma prawo do urlopu za przepracowany okres w wymiarze jednej dwunastej corocznego urlopu wypoczynkowego za każde 21 dni przepracowanych w danym roku kalendarzowym.

Urlop dodatkowy

Pracownik pracujący przez cały rok kalendarzowy pod ziemią w górnictwie lub przy drążeniu tuneli i sztolni, a także pracownik, który wykonuje pracę szczególnie ciężką lub szkodliwą dla zdrowia, ma prawo do urlopu dodatkowego w wymiarze jednego tygodnia. Jeżeli pracownik pracuje w tych warunkach tylko przez część roku kalendarzowego, przysługuje mu jedna dwunasta dodatkowego wymiaru urlopu za każde 21 przepracowanych dni.