Przejdź do treści

Warunki pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej

Pracownik zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej, w której agencja pracy tymczasowej zobowiązuje się zapewnić pracownikowi tymczasową pracę u pracodawcy użytkownika i uzgodnione są warunki zatrudnienia.

Obie strony umowy zawierają pisemną umowę o czasowym delegowaniu, która musi zawierać w szczególności nazwę i siedzibę pracodawcy użytkownika, datę dokonania czasowego delegowania oraz okres, na jaki zostało uzgodnione delegowanie, rodzaj pracy i miejsce pracy, warunki płacowe i warunki jednostronnego zakończenia wykonywania pracy przed upływem okresu delegowania.

Czasowe delegowanie może zostać uzgodnione na maksymalnie 24 miesiące. Czasowe delegowanie pracownika do tego samego pracodawcy użytkownika może zostać przedłużone lub ponownie uzgodnione w ciągu 24 miesięcy nie więcej niż cztery razy.

W okresie czasowego delegowania pracodawca użytkownik, w imieniu pracodawcy lub agencji pracy tymczasowej, przydziela pracownikowi zadania, organizuje, zarządza i kontroluje jego pracę, udziela mu instrukcji w tym celu, tworzy korzystne warunki pracy i zapewnia bezpieczeństwo i higienę pracy w takim samym stopniu jak pozostałym pracownikom.

W okresie czasowego delegowania agencja pracy tymczasowej zapewnia pracownikowi wynagrodzenie, wynagrodzenie dodatkowe i świadczenie na pokrycie kosztów podróży. Warunki pracy, w tym warunki płacowe i warunki zatrudnienia czasowo delegowanych pracowników, muszą być przynajmniej tak samo korzystne jak warunki porównywalnego pracownika pracodawcy użytkownika. Do warunków pracy i warunków zatrudnienia należą:

a) czas pracy, przerwy w pracy, odpoczynek, nadgodziny, gotowość operacyjna, praca w nocy, urlop i święta,
b) warunki płacowe,

c) bezpieczeństwo i higiena pracy,

d) odszkodowania w przypadku wypadków przy pracy lub chorób zawodowych,

e) odszkodowania z tytułu niewypłacalności i ochrona roszczeń pracowników tymczasowych,

f) ochrona kobiet w ciąży, matek do końca dziewiątego miesiąca po porodzie, kobiet karmiących piersią, kobiet i mężczyzn sprawujących opiekę nad dziećmi i młodzieżą,

g) prawo do negocjacji zbiorowych,

h) warunki dotyczące diet.

Jeżeli agencja pracy tymczasowej nie zapewni czasowo delegowanemu pracownikowi wynagrodzenia na wyżej wymienionych warunkach pracy, pracodawca użytkownik jest zobowiązany w ciągu 15 dni od terminu wypłaty zapewnić mu takie wynagrodzenie lub różnicę wynagrodzenia po dokonaniu ustawowych potrąceń z wynagrodzenia.

Pracodawca użytkownik, do którego pracownik został delegowany przez agencję pracy tymczasowej:

– informuje pracowników tymczasowych o wszystkich swoich wakatach, aby dać im taką samą możliwość na uzyskanie stałego zatrudnienia jak innym pracownikom,

– zapewnia pracownikom tymczasowym dostęp do swoich usług socjalnych na takich samych warunkach jak własnym pracownikom, chyba że uniemożliwiają to obiektywne przyczyny,

– umożliwia pracownikom tymczasowym dostęp do edukacji w takim samym stopniu jak własnym pracownikom,

– dostarcza przedstawicielom pracowników informacje na temat korzystania z pracowników tymczasowych w kontekście ich sytuacji zatrudnienia.

Zakończenie czasowego delegowania może odbyć się w następujący sposób:

– przez upływ czasu, na który uzgodniono delegowanie,

– w drodze porozumienia między stronami stosunku pracy lub,

– w formie jednostronnego wypowiedzenia przez uczestnika na podstawie uzgodnionych warunków.