Deň otvorených dverí na IP Nitra

Pri príležitosti Svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sa 28. apríla tohto roku uskutočnila celosvetová kampaň za zvýšenie bezpečnosti a ochrany zdravia mladých zamestnancov a za zrušenie detskej práce. Mladí ľudia sú z dôvodu obmedzených pracovných a životných skúseností jednou z najzraniteľnejších skupín na pracovisku. V ich prípade existuje väčšia pravdepodobnosť výskytu závažných nehôd či toho, že sa stanú obeťami násilia alebo obťažovania v práci. Ich ochrana je aj preto jednou z najväčších priorít programu EÚ. Zo štatistík vyplýva, že v prípade 18 až 24-ročných existuje väčšia pravdepodobnosť vážneho úrazu v práci ako u starších dospelých osôb. Môžu byť vystavení zlým pracovným podmienkam, ktoré majú za následok vznik chorôb z povolania, či už v mladom veku alebo neskôr. V súvislosti so svetovým dňom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, Inšpektorát práce Nitra uskutočnil dňa 27.04.2018 deň otvorených dverí a prostredníctvom inšpektorov práce poskytol bezplatný odborný seminár na vytypované témy a aktuálne otázky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovnoprávnych vzťahov, sociálnej legislatívy v doprave a nelegálnej práci a nelegálneho zamestnávania. Tento odborný seminár bol určený  nielen pre vedúcich  zamestnancov, BT, ABT, zástupcov zamestnancov, ale aj širokú odbornú verejnosť. Cieľom bolo zviditeľniť a prezentovať prácu nielen samotného Inšpektorátu práce Nitra, ale aj Národného inšpektorátu práce Košice v očiach širokej verejnosti a zvýšiť tak povedomie o fungovaní inštitúcie a jej zameraní.