Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina oslávil Svetový deň BOZP propagáciou jeho významu

Každoročne od roku 2003 sa 28. apríl z iniciatívy Medzinárodnej organizácie práce oslavuje ako Svetový deň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Jeho cieľom je zamerať pozornosť odbornej aj laickej verejnosti na význam bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a prevenciu v tejto oblasti, ktorá je základným predpokladom pri znižovaní počtu úrazov a chorôb spôsobených pri výkone povolania. Pri tejto príležitosti Inšpektorát práce Žilina usporiadal nasledovné podujatia:

 

 1. Inšpektorát práce Žilina nadviazal užšiu spoluprácu so Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou bezpečnostného inžinierstva, predovšetkým v oblasti vzdelávacích a preventívnych aktivít. V informačných, vzdelávacích a preventívnych podujatiach vykonávaných s mladými ľuďmi vidíme veľký význam. Jednou z takýchto aktivít bola prednáška vykonaná dňa 17.04.2024 pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline, Fakulty bezpečnostného inžinierstva. Inšpektor práce prezentoval aktivity inšpekcie práce, poskytol študentom nové poznatky z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na príkladoch z praxe sprostredkoval prácu a zodpovednosť inšpektora práce najmä pri vyšetrovaní príčin vzniku závažných pracovných úrazov.

 

 1. Dňa 18.04.2024 sa na Inšpektoráte práce Žilina konalo vzdelávacie a preventívne podujatie pre študentov Strednej odbornej školy stavebnej v Žiline, na ktorom skúsení inšpektori práce odovzdali študentom uvedenej školy informácie z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v stavebníctve a aj skúsenosti súvisiace so vznikom závažných pracovných úrazov v stavebníctve.

 

 1. Inšpektorát práce Žilina zorganizoval dňa 24.04.2024 pracovné stretnutie s predstaviteľmi a členmi odborových organizácií pôsobiacich u zamestnávateľov v Žilinskom kraji. Pracovné stretnutie sa uskutočnilo v priestoroch Vzdelávacieho strediska spoločnosti Kia Slovakia s. r. o. v Gbeľanoch. Pracovného stretnutia sa zúčastnilo 50 účastníkov. Programom pracovného stretnutia bolo:

 

  1. Otvorenie
  2. Predstavenie členov vedenia Inšpektorátu práce Žilina, výmena kontaktov s predstaviteľmi odborových organizácií
  3. Základné informácie o činnosti Inšpektorátu práce Žilina, o personálnom a organizačnom zložení, počtoch vyšetrovaných udalostí, počtoch vybavovaných podnetov, oznámení a o iných dôležitých činnostiach vykonávaných inšpekciou práce, legislatívnych zmenách atď.
  4. Vyhodnotenie činnosti Inšpektorátu práce Žilina z pohľadu odborových organizácii a návrhy na zlepšenie
  5. Vyhodnotenie činnosti odborových organizácii z pohľadu inšpekcie práce a návrhy na zlepšenie
  6. Voľná diskusia na aktuálne témy
  7. Formulácia záverečného uznesenia z pracovného stretnutia
  8. Prezentácia Vzdelávacieho strediska spoločnosti Kia Slovakia s. r. o.

 

Vedenie Inšpektorátu práce Žilina a predstavitelia odborových organizácií sa zhodli, že prvoradým cieľom inšpekcie práce je prostredníctvom dozoru nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov zo strany zamestnávateľov presadzovať ochranu zamestnancov pri práci. Rovnako odborové organizácie sú nenahraditeľnou súčasť spoločnosti, bez ktorej by nebolo možné zabezpečiť spravodlivé, uspokojivé, transparentné a predvídateľné pracovné podmienky pre zamestnancov a napĺňať ich ekonomické a sociálne záujmy. Odborové organizácie a inšpekcia práce majú spoločnú prioritu, ktorou je ochrana zamestnancov a preto sú svojou podstatou predurčené na primeranú formu spolupráce. Účastníci sa ďalej zhodli, že majú záujem zúčastniť sa na ďalších obdobných pracovných stretnutiach.

 

 1. Dňa 25.04.2024 sa na Inšpektoráte práce Žilina konalo celodenné stretnutie so širokou odbornou aj laickou verejnosťou v rámci dňa otvorených dverí. Toto podujatie bolo spojené s poskytovaním bezplatného poradenstva v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Počas uvedenej aktivity boli využívané komplexné poznatky inšpektorov práce z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

 

 1. Riaditeľ Inšpektorátu práce Žilina dňa 26.04.2024 poskytol médiám s celoslovenskou pôsobnosťou krátke vstupy v súvislosti s príkladom dobrej praxe v spoločnosti Kia Slovakia s. r. o., Teplička nad Váhom, ktorá za účelom znižovania pracovnej úrazovosti a zvýšenia kvality vzdelávania zamestnancov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci formou zážitkov vybudovala moderné interaktívne tréningové centrum, ktoré bude slúžiť nie len pre ich vlastné potreby, ale aj pre stredné a vysoké školstvo a iných zamestnávateľov. Krátke vstupy boli uverejnené vo viacerých televíziách a na sociálnych sieťach.

 

 1. Inšpektorát práce Žilina má záujem úzko spolupracovať so všetkými partnerskými organizáciami štátnej správy, ktorých činnosť sa prelína s činnosťou inšpekcie práce. Z tohto dôvodu pri príležitosti svetového dňa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorát práce Žilina usporiadal pracovný obed, ktorý sa uskutočnil dňa 26.04.2024 o 12.00 hod. v priestoroch reštaurácie SPIRIT v Žiline. Programom pracovného stretnutia bolo:

 

  1. Privítanie hostí, predstavenie vedenia Inšpektorátu práce Žilina, výmena kontaktov
  2. Krátky príhovor riaditeľa Inšpektorátu práce Žilina
  3. Pracovný obed
  4. Voľná diskusia o vzájomnej spolupráci a možnostiach jej zlepšenia

 

Pracovného stretnutia sa zúčastnili riaditelia a zástupcovia riaditeľov zo štátnych inštitúcií:

 

  • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Žiline, Hurbanova 16, 010 01  Žilina
  • Sociálna poisťovňa pobočka Žilina, Antona Bernoláka 53, 010 01  Žilina
  • Regionálny úrad verejného zdravotníctva Žilina, Vojtecha Spanyola 1731, 010 01  Žilina
  • Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina, Janka Kráľa 4, 010 40  Žilina
  • Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline, Námestie požiarnikov 1, 010 01  Žilina
  • Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, 011 79  Žilina

 

Predstavitelia uvedených štátnych inštitúcií sa zhodli na potrebe vzájomnej spolupráce, zdieľania niektorých informácií a potrebe organizovania pracovných stretnutí vo formáte odborných pracovných skupín, ktoré by riešili problémy súvisiace s oblasťami, kde sa ich činnosť prelína s činnosťou inšpekcie práce.