Preskočiť na obsah

Seminár - Aktuálne otázky BOZP a pracovného práva z pohľadu inšpekcie práce

Inšpektorát práce Žilina v spolupráci so spoločnosťou BOZiPo, s.r.o., Martin a zdravotka – PZS, s.r.o., Martin usporiadal dňa 10.05.2024 celodenný seminár na tému: „Aktuálne otázky BOZP a pracovného práva z pohľadu inšpekcie práce.“  Seminára sa zúčastnilo 64 osôb, prevažne bezpečnostných technikov a personalistov. Témami seminára boli:

Inšpekcia práce v Slovenskej republike – úprava ochrany zamestnancov pri práci, výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti inšpekcie práce, práva a povinnosti inšpektora práce a povinnosti fyzických a právnických osôb, spolupráca  a poradenstvo inšpekcie práce s technikom BOZP a vedúcimi zamestnancami u zamestnávateľov – lektor Ing. František Cyprich, riaditeľ Inšpektorátu práce Žilina

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci z pohľadu inšpekcie práce – úprava právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, vrátane predpisov upravujúcich faktory pracovného prostredia, praktické poznatky nadobudnuté pri výkone inšpekcie práce, najčastejšie otázky zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v tejto oblasti – lektor Ing. Stanislav Berzák, vedúci oddelenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci Inšpektorátu práce Žilina

Pracovné právo z pohľadu inšpekcie práce – pracovnoprávne predpisy, ktoré upravujú pracovnoprávne vzťahy, najmä ich vznik, zmenu a skončenie, mzdové podmienky a pracovné podmienky zamestnancov vrátane pracovných podmienok žien, mladistvých, domáckych zamestnancov, osôb so zdravotným postihnutím a osôb, ktoré nedovŕšili 15 rokov veku, a kolektívne vyjednávanie, praktické poznatky nadobudnuté pri výkone inšpekcie práce, najčastejšie otázky zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činných osôb v tejto oblasti – lektor Ing. JUDr. Dávid Lekeš, vedúci oddelenia pracovnoprávnych vzťahov Inšpektorátu práce Žilina

Súčasťou seminára bola aj voľná diskusia lektorov s účastníkmi seminára na aktuálne témy z oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovnoprávnych vzťahov.