Preskočiť na obsah

Register výberových konaní

Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula modul s názvom „Výberové konania“.

Od 1. júna 2017 sa budú v tomto module zobrazovať všetky výberové konania, ktoré boli služobnými úradmi vyhlásené na obsadenie štátnozamestnaneckých miest v štátnej službe podľa zákona. Tento modul zároveň umožní príslušným služobným úradom elektronickú administráciu celého procesu výberového konania a umožní uchádzačom o štátnu službu prihlásiť sa na nimi zvolené vyhlásené výberové konanie v elektronickej podobe.

Pre viac informácií kliknite na príručku pre uchádzača alebo na príručku pre zamestnanca služobného úradu.

Uchádzač o štátnu službu
Uchádzač o štátnu službu (ďalej len „uchádzač“) sa môže prihlásiť na zvolené výberové konanie prostredníctvom modulu „Výberové konania“ vyplnením a podaním elektronického formulára žiadosti o zaradenie do výberového konania a pripojením všetkých ďalších požadovaných dokumentov uvedených vo „Vyhlásení výberového konania“.

1. Uchádzač sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie po autentifikácii tak, že sa prihlási na portál https://open.slovensko.sk/ cez občiansky preukaz s čipom (eID kartou) a v rámci modulu vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. Elektronický formulár žiadosti sa v tomto prípade odošle z jeho e-schránky. Nevyžaduje sa podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om) ani aktivácia e-schránky na doručovanie písomností.

2. Uchádzač sa môže prihlásiť na vyhlásené výberové konanie bez autentifikácie tak, že v rámci modulu vyplní a podá elektronický formulár žiadosti o zaradenie do ním zvoleného výberového konania ku ktorému pripojí aj všetky ďalšie požadované dokumenty. Nevyžaduje sa podpísanie elektronického formulára kvalifikovaným elektronickým podpisom (KEP-om).
V tomto prípade musí však uchádzač doručiť príslušnému služobnému úradu ním podanú žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s priloženými dokumentmi aj v listinnej podobe najneskôr v deň výberového konania pred jeho uskutočnením.