Preskočiť na obsah

Dňa 01.04.2022 nadobudol účinnosť zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa upravuje postup pri skončení pracovného pomeru zamestnanca so zdravotným postihnutím výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Zamestnanec so zdravotným postihnutím patrí k najzraniteľnejším účastníkom pracovnoprávneho vzťahu a zo zákona mu prináleží osobitná ochrana. Zamestnávateľ môže dať tomuto zamestnancovi výpoveď len po predchádzajúcom súhlase príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Tento súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď dávaná

a.) zamestnancovi, ktorý dosiahol vek určený na nárok na starobný dôchodok,

b.) z dôvodu, že sa zamestnávateľ alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu práce,

c.) z dôvodu, pre ktorý by mohol zamestnávateľ so zamestnancom okamžite skončiť pracovný pomer,

d.) z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, pričom zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Od 1. apríla 2022 pribudne zamestnávateľovi nová povinnosť, a to bezodkladne oznámiť zamestnancovi so zdravotným postihnutím, že podal žiadosť úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením pracovného pomeru výpoveďou zo strany zamestnávateľa.

Rovnaká právna úprava sa vzťahuje aj na skončenie štátnozamestnaneckého pomeru štátneho zamestnanca, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím. Služobný úrad nesmie dať tomuto štátnemu zamestnancovi výpoveď bez právoplatného súhlasného rozhodnutia príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, inak je výpoveď neplatná. Súhlas sa nevyžaduje, ak je výpoveď dávaná

a.) štátnemu zamestnancovi, ktorý dovŕšil vek určený na vznik nároku na starobný dôchodok,

b.) z dôvodu, že sa služobný úrad alebo jeho časť zrušuje alebo premiestňuje a štátny zamestnanec nesúhlasí so zmenou dohodnutého miesta výkonu štátnej služby,

c.) z dôvodu, pre ktorý by mohol služobný úrad so štátnym zamestnancom okamžite skončiť štátnozamestnanecký pomer,

d.) z dôvodu, že štátny zamestnanec opakovane menej závažne porušil služobnú disciplínu.

Od 1. apríla 2022 bude aj služobný úrad povinný bezodkladne oznámiť štátnemu zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím, podanie žiadosti úradu práce o udelenie predchádzajúceho súhlasu so skončením štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu.

Zákonom o službách zamestnanosti sa zároveň s účinnosťou od 1. apríla 2022 skracuje lehota úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na vybavenie takejto žiadosti z doterajších 30 dní na sedem pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti. Ak úrad práce v stanovenej lehote rozhodnutie nevydá, zo zákona sa bude predpokladať, že bolo vydané súhlasné rozhodnutie. Za deň doručenia takéhoto rozhodnutia sa bude považovať tretí deň od uplynutia lehoty na vybavenie žiadosti.

Novou právnou úpravou nie je dotknutá povinnosť zamestnávateľa výpoveď vopred prerokovať aj so zástupcami zamestnancov, ak u zamestnávateľa pôsobia, inak je výpoveď neplatná. Rovnakú povinnosť má aj služobný úrad, ak ide o skončenie štátnozamestnaneckého pomeru výpoveďou zo strany služobného úradu.