Preskočiť na obsah

Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov:

  • zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s.;
  • uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Žilina;

Vyhotovenie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania – 2,00 €

Vydanie duplikátu preukazu a osvedčenia na vykonávanie činnosti podľa osobitného predpisu /§7ods. 3 písm. d/ zákona č. 125/2006 Z.z. – 5,00 €

Vydanie povolenia na výkon ľahkých prác fyzickou osobou podľa § 7 ods. 3 písm. d/zákona č. 125/2006 Z.z. – 20 €

V zmysle zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, budú Vaše osobné údaje použité len na vybavenie požadovaných žiadostí. Po dobe archivovania budú Vaše údaje zlikvidované v zmysle vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach.