Preskočiť na obsah

V zmysle ustanovenia §7 ods. 3 písm. n) zákona 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydáva IP Bratislava “Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania” na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru “Žiadosti” a uhradeného správneho poplatku a to do siedmich pracovných dní od požiadania. Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch  v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov , I. časť, Položka 2 písm. a) – spoplatňuje sumou 2,00 eurá (úhrada e-kolkom, uhradením vydaného platobného predpisu alebo poštovej poukážky vyhotovenej v platobnom predpise).

Nenaliehajte na okamžité vyhotovenie potvrdenia, pretože to pre plnenie iných rovnako dôležitých úloh nie je možné!“