Preskočiť na obsah

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru do 7 pracovných dní odo dňa zaevidovania žiadosti.
Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, Položka 2 písm. a) – spoplatňuje sumou 2,00 €.

Správne poplatky si zakúpite na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty ako „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ t. j. e-kolok obsahujúci QR kód.

Prílohy