Preskočiť na obsah

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia, že nebola uložená právoplatná pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

V súlade s ustanovením  § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce Banská Bystrica vydáva na požiadanie na účely štátnej pomoci a na účely preukázania splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní potvrdenie o tom, že ku dňu požiadania nebola uložená právoplatná pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania, a to do siedmich pracovných dní odo dňa požiadania.

Na žiadosti o vydanie potvrdenia žiadateľ uvedie obchodné meno, resp. priezvisko a meno fyzickej osoby, IČO, adresu,  kontaktné údaje (e-mail alebo telefón) a účel, na ktorý sa potvrdenie vydáva. Žiadosť možno zaslať poštovým podnikom na adresu Inšpektorátu práce Banská Bystrica,  e-mailom na adresu ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk, zaslaním žiadosti do elektronickej schránky úradu cez ústredný portál verejnej správy www.slovensko.sk, alebo osobným doručením do podateľne inšpektorátu práce.

Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov I. časť položka 2 písm. a) spoplatňuje sumou 2,00 € za vystavenie jedného potvrdenia. Pokiaľ je žiadosť podaná elektronicky prostredníctvom portálu www.slovensko.sk, je spoplatnená sumou 1,00 € za vystavenie jedného potvrdenia.

Od platenia správnych poplatkov sú oslobodené štátne orgány, obce, vyššie územné celky, rozpočtové organizácie a ostatné subjekty uvedené v § 4 zákona o správnych poplatkoch, a potvrdenia pre účely dotácií zo štátneho rozpočtu podľa § 8a zákona č. 523/2004  Z. z.

Úhrada správneho poplatku:

  • e-kolkom zakúpeným na pobočke Slovenskej pošty;
  • prostredníctvom webovej aplikácie e-Kolok na stránke https://m.ekolky.gov.sk;
  • prostredníctvom mobilnej aplikácie e-Kolok.

Vydané potvrdenia inšpektorát práce zasiela v elektronickej forme cez ÚPVS – Slovensko.sk.

Žiadateľ môže požiadať o zaslanie potvrdenia vo forme rovnopisu poštovým podnikom alebo môže požiadať o prevzatie potvrdenia vo forme rovnopisu osobne.