Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru do 7 pracovných dní odo dňa zaevidovania žiadosti.
Vydanie potvrdenia ako písomnej informácie z evidencie sa podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – Sadzobník správnych poplatkov, I. časť, Položka 2 písm. a) – spoplatňuje sumou 2,00 €.

Správne poplatky si zakúpite na ktorejkoľvek pobočke Slovenskej pošty ako „Potvrdenie o úhrade správneho poplatku“ t. j. e-kolok obsahujúci QR kód alebo je možné ich uhradiť prevodom na náš účet.

Číslo účtu IBAN: SK56 6500 001441 0020545796. Ako variabilný symbol uvádzajte IČO žiadateľa.


Upozorňujeme, že úhradu správneho poplatku prevodom na účet je možné realizovať len do 31.12.2018. Po tomto termíne budú platby na uvedený účet vrátené naspäť odosielateľovi.


Prílohy