Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 3 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie športu fyzickou osobou podľa ustanovenia § 34 ods.6 zákona č.440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Povolenie na vykonávanie športu sa týka športovcov do 15 rokov veku alebo športovcov starších ako 15 rokov veku pred skončením povinnej školskej dochádzky.

 

 

Inšpektorát práce začína konanie o povolení na vykonávanie športu maloletým športovcom na základe doručenej žiadosti.

 

V žiadosti je potrebné uviesť:

 

  1. údaje o športovej organizácii,
  2. údaje o maloletom športovcovi,
  3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletého športovca,
  4. druh vykonávaného športu,
  5. časový rozsah vykonávania športu,
  6. miesto pravidelného vykonávania športu.

 

K žiadosti je potrebné doložiť:

 

  1. súhlas zákonného zástupcu maloletého športovca,
  2. posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletého športovca,
  3. posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s vykonávaním športu,
  4. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

 

Inšpektorát práce pred vydaním povolenia je oprávnený skontrolovať, či žiadajúci subjekt (športová organizácia) prijala potrebné opatrenia na zabezpečenie BOZP maloletého športovca v mieste pravidelného vykonávania športu.

 

Povolenie na vykonávanie športu sa vydáva osobitne na každú jednu fyzickú osobu do 15 rokov veku alebo osobitne na každú jednu fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky.