Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce podľa ust. § 7 ods.3 písm. d) bod 2 zákona č.125/2006 Z. z. vydáva a odoberá povolenie na vykonávanie ľahkých prác fyzickou osobou podľa ustanovenia § 11 ods.4 a 5 zákona č.311/2001 Z. Z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.

Povolenie na výkon ľahkých prác sa týka fyzických osôb do 15 rokov veku alebo fyzických osôb starších ako 15 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky.

 

Príslušný inšpektorát práce začína konanie o povolení na výkon ľahkých prác na základe doručenej žiadosti zamestnávateľa.

 

V žiadosti zamestnávateľa je potrebné uviesť:

 

  1. údaje o zamestnávateľovi,
  2. údaje o maloletej osobe,
  3. údaje o zákonnom zástupcovi maloletej osoby,
  4. popis činnosti, ktorú bude maloletá osoba vykonávať,
  5. časový rozsah výkonu práce,
  6. miesto výkonu práce.

 

K žiadosti je potrebné doložiť:

 

  1. súhlas zákonného zástupcu maloletej osoby,
  2. posúdenie zdravotnej spôsobilosti maloletej osoby,
  3. posúdenie nebezpečenstiev a rizík spojených s prácou maloletej osoby,
  4. potvrdenie o zaplatení správneho poplatku.

 

 

Inšpektorát práce pred vydaním povolenia je oprávnený skontrolovať, či zamestnávateľ prijal potrebné opatrenia na zabezpečenie BOZP maloletej osoby.

 

Povolenie na výkon ľahkých prác sa vydáva osobitne na každú jednu fyzickú osobu do 15 rokov veku alebo osobitne na každú jednu fyzickú osobu staršiu ako 15 rokov veku do skončenia povinnej školskej dochádzky.