Preskočiť na obsah

Cieľom previerky zameranej na dodržiavanie povinností zamestnávateľa v oblasti doplnkového dôchodkového sporenia (ďalej DDS) bola kontrola povinností vyplývajúcich zo zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 650/2004 Z. z.).

Zamestnávatelia sú povinní za zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie na základe zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou. Tieto príspevky je zamestnávateľ povinný odvádzať na účet zamestnanca do tej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, s ktorou má zamestnanec uzatvorenú účastnícku zmluvu. Aj napriek tomu, že kontrola týchto povinností bola vykonávaná inšpektormi práce už aj v uplynulých rokoch, boli zistené nasledovné nedostatky:
– v 40 prípadoch zamestnávatelia neuzatvorili zamestnávateľské zmluvy (§ 5 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
– v 25 prípadoch bolo zistené, že zamestnávatelia v elektronickom rozpise, ktorý zasielajú v lehote dohodnutej v zamestnávateľskej zmluve DDS, platby príspevkov neoznačili spôsobom, ktorý vyjadruje skutočnosť, že ide o zamestnanca, ktorý vykonáva rizikovú prácu (§ 13 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
– v 10 prípadoch zamestnávatelia neplatili príspevky vo výške a spôsobom dohodnutými v zamestnávateľskej zmluve, najmenej však vo výške 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca (§ 13 ods. 3 zákona č. 650/2004 Z. z.),
– V 2 prípadoch bolo zistené, že za zamestnanca, ktorý vykonával rizikovú prácu a mal uzatvorenú účastnícku zmluvu, zamestnávateľ neplatil príspevky od prvého dňa výkonu tejto práce (§ 58 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
– v 1 prípade bolo zistené, že zamestnávateľ nezačali odvádzať príspevky v lehote určenej zákonom (§ 12 ods. 2 zákona č. 650/2004 Z. z.),
– v 1 prípade bolo zistené, že zamestnávateľ neinformoval svojich zamestnancov zrozumiteľným spôsobom o obsahu zamestnávateľskej zmluvy tak, aby získali potrebné informácie o možnostiach a podmienkach ich účasti na DDS (§ 58 ods. 4 zákona č. 650/2004 Z. z.).
Inšpekcia práce v rámci tejto mimoriadnej úlohy preverila 20 311 zamestnancov celkom a z toho  4 166 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce. Bolo zistené, že za 900 zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce (21,6 %) zamestnávatelia neplatili príspevky na DDS.
Jedným z dôvodov neodvádzania príspevkov bol nezáujem zamestnancov o DDS a teda aj neuzatvorenie účastníckej zmluvy zo strany zamestnancov.
Nesprávna informácia o význame DDS zo strany zamestnávateľov bola v niektorých prípadov jednou z príčin neodvádzania príspevkov na DDS.
Účelom DDS je umožniť účastníkovi získať doplnkový dôchodkový príjem
a) v starobe,
b) pri skončení výkonu práce
1. zaradenej na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie podľa zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
2. zamestnancovi, ktorý je umelec vykonávajúci profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnancom, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.