Preskočiť na obsah

Od januára do novembra 2013 vykonávali inšpektoráty práce kontroly zamerané na dodržiavania zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce (ďalej len „Zákonník práce“) pri uzatváraní dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Inšpektori práce venovali zvýšenú pozornosť monitorovaniu porušovania Zákonníka práce v danej oblasti aj v nadväznosti na zmeny zákona o sociálnom poistení. Pri kontrolách sa zamerali na zamestnávateľské subjekty poskytujúce najmä rôzne služby (stravovacie, reštauračné, hotelové), ako aj na zamestnávateľov zaoberajúcich sa priemyselnou výrobou, stavebníctvom, veľkoobchodom a maloobchodom. Previerky boli vykonávané prevažne v malých a stredne veľkých firmách, pričom išlo hlavne o spoločnosti s ručením obmedzeným a prevádzky podnikateľov – fyzických osôb.

Počas sledovaného obdobia inšpektori práce vykonali kontroly v 202 subjektoch a skontrolovali 887 osôb. Pri kontrolách bolo zistených 314 nedostatkov z toho 76 nedostatkov bolo závažných. Pri vykonaných kontrolách bolo zistených tiež 12 prípadov nelegálneho zamestnávania. Najčastejšie zisteným nedostatkom bolo porušenie § 223 ods. 1 Zákonníka práce, týkajúce sa základných atribútov, ktoré musia byť splnené pri uzatváraní dohôd, najmä atribútu výnimočnosti. Zamestnávateľ by mal teda uvedené formy zamestnania využívať len výnimočne a ojedinele s prihliadnutím na charakter práce, časový rozmer, pričom by malo ísť o práce vykonávané nie sústavne alebo krátkodobé a ich výkon v pracovnom pomere by bol pre zamestnávateľa neekonomický a neefektívny. Medzi ďalšie najčastejšie sa opakujúce porušenia patrilo porušenie § 228 a ods. 1 Zákonníka práce – zamestnanci vykonávali na základe dohôd o pracovnej činnosti pracovnú činnosť vo väčšom rozsahu ako 10 hodín týždenne a § 226 ods. 2 ZP – v dohodách o vykonaní práce nebola vymedzená pracovná úloha.

Za jednotlivé porušenia bolo zamestnávateľským subjektom navrhnutých 54 finančných postihov v celkovej výške 50 210 EUR. Inšpektori práce zároveň nariadili zistené nedostatky odstrániť v stanovených lehotách a zabezpečiť, aby sa v budúcnosti neopakovali.

Z vykonaných kontrol vyplýva, že aj napriek zavedeným legislatívnym zmenám v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru zamestnávatelia ich neprestali využívať ako jednu z foriem zamestnávania fyzických osôb. Dôvodom ich preferovania pred uzatvorením pracovného pomeru formou pracovnej zmluvy je ich väčšia finančná zaujímavosť a stále menšie náklady na zamestnancov ako ich využívanie na základe pracovnej zmluvy.

Výsledky inšpekcie práce poukázali na potrebu vykonávať kontroly so zameraním na oblasť dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru aj v budúcom období, a zároveň vyvíjať tlak na zamestnávateľské subjekty, aby sa tento inštitút nezneužíval na oslabovanie práv zamestnancov.