Preskočiť na obsah

Novelou Zákonníka práce (zákon č. 294/2020 Z. z.) sa s účinnosťou od 1. januára 2021 menia pravidlá upravujúce mzdové zvýhodnenia v roku 2021, ktoré sú v súčasnosti určené percentuálnym podielom hodinovej minimálnej mzdy.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v sobotu

Podľa súčasnej právnej úpravy patrí zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 50 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v sobotu, najmenej v sume 45 % tejto minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2021 bude zamestnancovi za každú hodinu práce v sobotu patriť popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie určené pevnou sumou, a to najmenej 1,79 eura, a ak ide o zamestnávateľa s potrebou pravidelného výkonu práce v sobotu, najmenej v sume 1,61 eura.

Mzdové zvýhodnenie za prácu v nedeľu

Podobným spôsobom dochádza od 1. januára 2020 k úprave mzdového zvýhodnenia a prácu v nedeľu. V súčasnosti patrí zamestnancovi za každú hodinu práce v nedeľu popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 100 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a u zamestnávateľa, u ktorého sa vyžaduje, aby sa práca pravidelne vykonávala v nedeľu, najmenej v sume 90 % tejto minimálnej mzdy.

V roku 2021 bude zamestnancovi za každú hodinu práce v nedeľu patriť popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 3,58 eura, a ak ide o zamestnávateľa s potrebou pravidelného výkonu práce v nedeľu, najmenej v sume 3,22 eura.

Mzdové zvýhodnenie za nočnú prácu

Zákonník práce v súčasnosti ustanovuje pre zamestnanca vykonávajúceho nočnú prácu nárok na dosiahnutú mzdu a mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 40 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu a ak ide o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, najmenej v sume 50 % hodinovej minimálnej mzdy. U zamestnávateľa s prevažnou potrebou výkonu nočnej práce, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, patrí zamestnancovi mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 35 % hodinovej minimálnej mzdy.

Od 1. januára 2021 bude zamestnancovi za každú hodinu nočnej práce patriť popri dosiahnutej mzde mzdové zvýhodnenie ustanovené pevnou sumou, a to najmenej 1,43 eura a zamestnancovi vykonávajúcemu rizikovú prácu najmenej v sume 1,79 eura. U zamestnávateľa s prevažnou potrebou výkonu nočnej práce, ak nejde o zamestnanca vykonávajúceho rizikovú prácu, bude zamestnancovi patriť mzdové zvýhodnenie najmenej v sume 1,25 eura.

Mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce

Zamestnancovi patrí mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce pri vykonávaní pracovných činností zaradených príslušným orgánom verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu, ak sa pri ich výkone vyžaduje, aby zamestnanec používal na zníženie zdravotného rizika osobné ochranné pracovné prostriedky. Za každú hodinu rizikovej práce patrí v súčasnosti zamestnancovi popri dosiahnutej mzde mzdová kompenzácia za sťažený výkon práce najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

V roku 2021 bude zamestnancovi za každú hodinu výkonu rizikovej práce patriť mzdová kompenzácia určená pevnou sumou, a to najmenej 0,72 eura.

Náhrada za pracovnú pohotovosť

Novelou Zákonníka práce dochádza taktiež k zmene výšky náhrady mzdy za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti mimo pracoviska. Za každú hodinu tejto pohotovosti patrí v súčasnosti zamestnancovi náhrada najmenej 20 % minimálnej mzdy v eurách za hodinu.

Od 1. januára 2021 bude zamestnancovi za každú hodinu neaktívnej časti pracovnej pohotovosti mimo pracoviska patriť náhrada stanovená pevnou sumou, a to najmenej 0,72 eura.

Zvýšene odmeny zamestnanca na dohodu za prácu vo sviatok

Nová právna úprava sa týka aj zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Týmto zamestnancom patrí v súčasnosti za každú hodinu práce vo sviatok dohodnutá odmena zvýšená najmenej o sumu minimálnej hodinovej mzdy.

V roku 2021 bude tomuto zamestnancovi za hodinu práce vo sviatok patriť dohodnutá odmena zvýšená najmenej o 3,58 eura.