Preskočiť na obsah

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dňa 26. apríla 2016 v rámci 13. ročníka súťaže Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí opäť po dvoch rokoch slávnostne ocenilo najúspešnejších zamestnávateľov, a to hneď v dvoch kategóriách.

Ocenenia z rúk štátneho tajomníka Branislava Ondruša za 1. miesto v kategórii Zosúladenie rodinného a pracovného života si prevzali zástupcovia Slovenského plynárenského priemyslu, a.s. Opatrenia, ktoré spoločnosti vyniesli prvé miesto v súťaži, sú podniková materská škôlka, pružný pracovný čas, priepustka štyri hodiny mesačne na vybavenie súkromných rodinných záležitostí, ktorú si zamestnanec môže nadpracovať v príslušnom mesiaci, ďalej platené voľno tri dni v roku pri závažných osobných a rodinných dôvodoch, jeden deň na sprevádzanie žiaka prvého ročníka, pracovné voľno jeden deň pre matky a osamelých otcov starajúcich sa o nezaopatrené deti/dieťa do 15 rokov a ďalšie voľná nad rámec zákona, ako napr. sprevádzanie zdravotne postihnutého dieťaťa do zariadenia sociálnej starostlivosti alebo špeciálnej školy, či voľno pri narodení dieťaťa. Ďalšími dôvodmi pre udelenie tohto ocenenia je systém benefitov zamestnávateľa podporujúcich rodinu, medzi inými napr. príspevky na detské tábory, záujmové krúžky detí, príspevky na podporu bývania, príspevky na očkovanie nezaopatreného dieťaťa, príspevky na zdravotné úkony, zdravotné pomôcky u nezaopatreného dieťaťa, príspevok pri narodení dieťaťa či kurzy plávania a detské kurzy vo fitnes zariadení zamestnávateľa pre deti zamestnancov.

2. miesto v rovnakej kategórií bolo udelené Ministerstvu financií Slovenskej republiky za pružný pracovný čas pre všetkých, 50 %-né zastúpenie žien vo vrcholovom a 47,8 %-né zastúpenie žien v strednom manažmente, plynulosť návratu zamestnancov/kýň po rodičovskej dovolenke, pracovné voľná nad rámec zákona pre rodičov maloletých detí a za spracovaný plán rodovej rovnosti.

V kategórii Podpora rodovej rovnosti a rodovo vyváženého zastúpenia žien v manažmente bolo 1. miesto udelené spoločnosti IBM International Services Center, s.r.o. Bratislava. Opatrenia, ktorými si táto spoločnosť vysúťažila prvé miesto, sú komplexný a synergický prístup a realizácia hodnôt a cieľov podpory rodiny, rodovej rovnosti a rozmanitosti na pracovisku a inovačná tvorba pôvodných produktov. Špeciálne bol ocenený 50 %-ný podiel žien vo vrcholovom manažmente a 47 %-ný podiel žien v strednom manažmente. Ocenenie spoločnosti patrí aj za usporadúvanie interných  a externých stretnutí s úspešnými ženami, ktorých cieľom je zdieľanie skúseností ako zladiť rodinu s kariérou, za organizovanie workshopov pre mamičky a oteckov, ktorí idú na materskú/rodičovskú dovolenku a za stretnutia s mamičkami, ktoré plánujú návrat do práce, za poskytovanie brožúrky o materstve s najdôležitejšími informáciami pred, počas a po návrate z materskej/rodičovskej dovolenky, za špeciálny internetový portál pre zamestnancov na materskej/rodičovskej dovolenke, kde nájdu všetky relevantné informácie s možnosťou prístupu z akéhokoľvek počítača, za možnosť využívania IBM benefitov po dobu jedného roka od nastúpenia na materskú, za zľavy a finančný bonus po návrate z materskej dovolenky, za projekt, v rámci ktorého so  spoluprácou s Dúhovou škôlkou vzniklo nové zariadenie v bezprostrednej blízkosti pracoviska, kde majú zamestnanci možnosť využiť prioritné miesta pre umiestnenie svojich detí za zvýhodnenú cenu a zvýhodnené ceny pre zamestnancov v ďalších dvoch škôlkach, za workshopy pre rodičov a budúcich rodičov v spolupráci so psychologičkou na tému rodina, deti, výchova, za možnosť pre rodičov využívať zvýhodnené ceny letných detských táborov, za organizovanie  podujatia pre rodiny s deťmi ako napr. “Take your child to work” (deti majú možnosť oboznámiť sa s pracoviskom svojich rodičov hravou formou), MDD alebo Mikulášske oslavy.

Na 2. mieste v rovnakej kategórii sa umiestnila priemyselná spoločnosť Pivovary TOPVAR, a.s., u ktorej porota ocenila takmer tretinové zastúpenie žien v najvyššom manažmente a 33 %-né zastúpenie žien v strednom manažmente, zavedené opatrenia pre rodovú rovnosť v kolektívnej zmluve, zavedený interný postup sťažovania sa kvôli sexuálnemu obťažovaniu a poskytovanie príspevku na predškolskú starostlivosť. Oceneným zamestnávateľom srdečne blahoželáme.